TC ISSUED (2012-13)

Sr.No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
ENROLLMENT NO.
1450
2583
2668
3332
491
1015
1853
2786
3045
3082
310
1612
1641
1642
1704
2481
655
656
710
2288
2360
2361
2476
2650
2747
2932
1772
1978
2595
2596
2863
506
M392
M406
2597
2055
2113
2114
2501
1053
2414
705
1544
1545
524
525
M383
2632
1187
2102
2468
2475
2794
2795
3108
421
M394
2235
2236
2961
2128
755
M437
2120
M411
1381
2071
M285
138
1707
187
194
2138
2621
2645
2699
2738
3049
3184
337
364
403
404
482
708
711
888
971
1355
1356
1357
3103
3104
M350
1741
1742
3176
2408
3614
448
3227
3228
4
1366
397
2573
2336
709
1722
2079
3029
553
737
1107
2052
1335
959
78
2045
97
M174
M250
M355
M391
M408
M421
M436
3622
1648
2788
1054
2118
2298
2428
2443
2830
2930
2959
2125
2572
616
877
2109
2577
876
2684
2737
825
3681
2829
788
1233
1352
2477
2293
2762
214
2304
2763
1745
2365
1614
2358
1085
2518
960
M514
M545
3086
3087
M340
M403
2405
3394
3675
M329
M509
296
3436
3722
3723
1171
132
M416
3234
934
2669
2934
1377
208
3554
3555
3610
3217
2173
2174
209
210
3766
M301
M444
3750
3751
M484
2187
M475
3519
M523
3767
3078
3504
M291
M477
3744
884
2431
3180
3295
674
1850
2317
3691
25
66
91
98
1008
1011
1037
1073
1119
1168
1186
1200
1214
1243
1246
1278
1325
1331
1334
1337
1341
1342
149
1493
1555
1581
1611
1619
1634
1674
1696
174
1769
1822
1823
1828
1884
1896
2001
206
2129
2130
2161
2193
2214
2295
2305
2310
2362
2402
2444
245
2460
2472
2494
2495
2505
2560
2610
2656
2657
2660
2694
2695
2713
2765
2828
2831
2834
2839
2840
2841
2851
2876
2899
2910
2950
2951
2978
2990
3020
3024
3025
3026
3060
3061
3073
3129
3140
3142
3169
3282
3329
333
3330
3331
335
343
3490
3491
3505
3525
3539
3565
3602
3623
3639
3640
367
3692
3708
3718
3765
3786
3787
392
398
410
411
413
415
447
465
483
501
523
554
565
566
570
600
635
636
645
718
744
759
779
799
813
815
816
845
887
911
922
948
949
997
2482
3077
313
3648
899
1252
2585
M225
M292
M297
M358
M375
M386
M430
M448
M452
M478
M480
M487
M519
M520
M537
M550
M554
M555
M563
M578
M584
M282
M294
M305
M311
M316
M359
M373
M377
M380
M398
M402
M415
M526
M552
500
3037
3179
M264
M342
M366
M458
1101
2598
2898
3072
3292
3397
3451
3465
3641
3721
3724
CLASS
G6 D
G1 B
G10 B
KG1 D
G12 A
G10 B
G8 D
KG1 A
G7 A
G3 D
G5 F
G3 A
G5 A
G4 A
G3 C
KG2 A
G10 C
G8 E
G8 A
KG2 A
G5 B
G3 A
KG2 F
G8 B
KG2 B
G4 B
G5 A
G1 A
G3 A
G3 A
KG1 A
G10 A
KG1M E
KG1M E
G2 K
G2 A
G4 B
G1 B
KG2 A
G7 A
KG2 A
G5 B
G3 A
G8 B
G10 A
G10 B
KG2M C
G1 A
G2 A
G1 A
G7 A
KG2 A
G4 A
KG2 B
G10 A
G5 B
KG2M A
G9 A
G7 A
G1 I
G7 D
G8 A
PREKG A
G6 A
KG2M C
G3 A
G9 E
KG2M B
G12 A
G12 A
G12 A
G12 B
G11 C
G11 B
G12 A
G12 B
G12 A
G11 C
G6 A
G12 B
G12 A
G12 B
G12 B
G12 B
G12 A
G12 A
G12 A
G12 A
G11 B
G8 E
G5 F
G5 C
G8 B
KG2M D
G7 A
G9 A
G3 D
G1 E
KG1 E
G12 A
G6 A
G4 E
G12 A
G11 B
G11 B
G3 D
G1 J
G12 B
G4 A
G8 A
KG2 F
G11 B
G4 B
G3 H
G2 H
G12 A
G6 C
G6 D
G9 D
G11 C
KG2M A
KG2M B
KG1M E
KG1M E
KG1M E
KG1M E
KG1M A
G2 B
G7 A
G9 D
G9 D
G4 C
G4 D
G1 I
G1 D
G1 C
G2 I
G2 D
G3 I
G3 C
G4 D
G9 B
G2 H
G4 A
G4 E
G1 J
G4 G
G12 A
G11 B
KG2 C
G12 A
G3 F
G12 A
G1 F
G9 A
G11 B
G8 B
G1 G
G6 D
G2 G
G7 A
G7 A
G1 C
G6 D
G5 F
G7 E
KG1M D
KG1M D
G1 I L
G5 C
KG2M B
KG2M C
G3 D
KG1 F
KG1I
KG2M A
KG1M D
G12 A
G9 B
G5 E
G9 D
G3 G
G11 C
KG2M C
G1 B
G6 B
G1 H
G2 B
G5 C
G6 A
G1 F
KG2 G
KG1 E
KG1 G
G5 F
G8 E
G5 A
G8 B
G7 A
KG2M B
KG1M A
G1 H
G5 F
KG1M B
G8 C
KG1M B
G1 G
KG1M D
G3 E
G11 C
G1 D
KG2M A
KG1M E
KG1I
G5 F
G1 I
KG1 D
KG1 B
G5 A
G11 A
G1 E
KG1I
G10 B
G10 E
G8 D
G12 B
G5 A
G6 B
G12 C
G12 B
G4 G
G3 F
G3 F
G10 A
G12 A
G7 A
G5 D
G6 D
G10 B
G12 A
G12 B
G12 B
G12 C
G12 A
G10 D
G4 G
G12 A
G12 A
G9 A
G12 B
G3 D
G5 B
G12 B
G12 C
G9 D
G4 C
G8 C
G8 C
G12 A
G12 A
G2 D
G5 C
G7 A
G2 A
G12 B
G2 E
G4 B
G6 C
G12 C
G12 B
G12 B
G1 D
G8 D
G12 C
G1 D
G10 E
G8 B
G5 A
G1 I K
G3 E
G3 E
G7 B
G5 B
G10 B
G2 I K
G6 E
G10 B
G8 C
KG2 C
KG2 A
KG2 A
G12 B
G8 D
G6 D
G6 C
KG2 C
KG2 E
KG2 E
G6 D
G1 H
G2 C
G2 F
KG2 F
G12 B
G6 C
G12 B
G7 D
G5 E
G12 B
G12 B
G12 A
G9 E
G12 A
KG2 A
G7 C
G4 F
G4 D
G2 E
G12 C
G12 B
G8 D
G3 B
G1 B
G7 B
G1 I
KG1 H
KG2 B
G2 B
G5 D
KG1 H
G4 E
G8 B
G3 E
KG1I
KG1I
G1 G
G3 D
G10 E
G12 A
G12 B
G12 B
G12 B
G12 B
G4 A
G12 A
G12 A
G12 B
G12 A
G12 C
G12 C
G12 C
G12 B
G10 B
G8 E
G6 E
G5 B
G12 B
G12 C
G12 A
G12 C
G8 D
G10 D
G8 E
G10 B
G12 A
G12 A
G10 A
G10 A
G8 B
G4 C
G5 B
G2 B
G5 G
G8 B
KG2 C
G5 E
G8 E
G2 I A
KG2M C
KG2M B
KG2M B
KG2M D
KG1M C
KG2M D
KG1M A
KG2M C
KG1M A
KG1M B
KG2M B
KG1M C
KG1M D
KG1M D
KG2M C
KG1M E
KG1M D
KG1M A
KG1MF
KG1MF
KG1M A
KG2M B
KG2M B
KG2M B
KG2M A
KG2M B
KG2M D
KG2M A
KG2M B
KG2M B
KG2M C
KG2M C
KG2M C
KG2M D
KG2M D
G9 C
G11 A
KG2 F
KG1M C
KG2M D
KG2M D
KG1M B
G4 A
G2 K
KG2 E
KG2 F
KG1 B
KG2 A
G1 J
G1 I
G12 C
KG2 I
G4 F
NAME OF THE STUDENT
THOMAS ISAAC ALEX
MITKAR ZAHRA TABREZ
ROY LINCOLN JESTLEY HUDSON
GOENKA ARYAN
PHILIP RON GEORGE
FERNANDES CHRYZAN RHEA
AMRUTHA SUNDARARAJAN
RAEQAH TAMIM
PHILIX JAVERI
FELIX KUZHIKALAYIL THOMAS
MOHAMMED
PRADEEP MANICKAM
SRINIVASAN VISHWA VASAVI
SRINIVASAN GOKULAVASAN
HUSSAIN THASNEEM ANVAR
SARANG ANIL
MATHEW SNEHA SHAJI
MATHEW SHWETA SHAJI
ALI RASHAD SADATH
AYESHA RAFIK
BOBAN JOSEPH ALEN
MATHEW ANISH BOBAN
RAGHAV SETHI
GOLAM MUSTAFA REHAN MOHD
GENESIS ANN VARGHESE
HARIKRISHNAN KODAMANA
MUSTAFA SIDDIQUI
KAZI SARA SAIF
PANCHAL MEET JIGNESHKUMAR
PANCHAL MANAV JIGNESHKUMAR
MURTAZA SIDDIQUI
RANEN REMIDIOS T FERNANDES
PRASANT PRATYUSH KUMAR
JOSHI ABHIROOP
TARIQ SHAHZAIB MOHAMMAD
ABDUL AZIZ HAJERA MOHAMMED
MOHAMED ABUBACKER SIDDIQ HAWWA JESSIMA
MOHAMED ABUBACKER SIDDIQ AMINA UMMAL
ABDUL AZIZ ZARA MOHAMMED
RAHUL BANERJEE
SHILANA SALVASAO
OLIANA RODRIGUES
HATIM MOAIYADI
MOAIYADI HUSAIN
KALATHIL AMY JOHN
KALATHIL EMILY JOHN
ANAISHA PARIHAR
SANTHOSH JOHANN
MUNIRA SHABBIR KUTBUDDIN
SANGE RAYYAN DANIYAL
MEGHANA MADISHETTY
BATUL SHABBIR KUTBUDDIN
JEETHENDRA BABU PRATHULYA KATHU
JEETHENDRA BABU PRATHYUSHA KATHU
JOARDER ANTALEENA
PRABHAKARAN NIVEDITHAKARAN
REHSI PRABHGUN SINGH
FATIMA NAVEED
BILAL NAVEED
SHAIK EMAAN ANWAR
TURABI MUJTABA HUSSAIN
AGARWAL SIDHDARTH BRAJENDRA
BRITTO ETHAN ANTHONY
SANJAY THIRUMALAISELVAM
NANDAM SAAHITI
GEORGE SANDRA ELIZABETH
ANJALA SITHARA
BIJU JOE THALIAPARAMBIL
ENAMAKEL STEVEN TITUS
PATEL DEVARSH HARSHADKUMAR
SINGH ARANYA RAJ
MAHAK LALANI
AHMAD ABDUL GANI
NAZNIN AKTER
NIKHIL VINOD
ANOOD SAKEER
PARMAR NICHOLAS MANUEL
ARUN MATHIVANAN
PARIKH URJA NIKHIL
GEORGE SNEHA SUZANNA
DUSHYANTH SHRAYES
ROHITH HARIDAS
VAISHAK MENON
ABDULLA FAWAZ MOHAMMED
SAGEER JASSIM MUHAMMAD
ADOOR DILRASH FATHIMA
AGARWAL ANIRUDH AJAY
DIVYA TENNETI VENKATA JAYA
SEQUEIRA LOGAN ASHER
SEQUEIRA ETHAN ALLAN
SEQUEIRA DYLAN ANDRE
ADITHYA SETHUMADHAVAN
NIVEDITHA SETHUMADHAVAN
VAISHNAVI ASHOKKUMAR
SHEIKH MISHAL SHAHAB
SHEIKH UJALA SHAHAB
MANOJ HANISH
SELVAM PREETHIKA THIRUMALAI
WIJAYAKUMARA RPG VIHANGA
THOMAS VARGHESE
MUSTAFA FARNAZ MOHAMAD
MUSTAFA FARHA MOHAMAD
ROY CHRISTIE SAM
BHARATH GANESH
KARKAL PULARI ARJUN PRABHU
AJITESSH RAMESH
ABIN BAIJU
ALI ZAHRA SADATH
DASAGARI VINAY
SOWMYA DASAGARI
JAIN ESHAAN ANKIT
KUMAR SHREYA ANIL
ABEL SHAJI GEORGE
RANCHAGODAGE VISHMI ABHISHEKA
RANCHAGODAGE RYAN DILLON
MANAPURATH ANJU SAMBATH
TIVONA SIVARAM
DENNIX KALLIDUKIL BOSE
ALINA SAIF
AMMU DEVASIYA
NAIR ASHUTOSH ANISH
JUSTINE SHAWN CASON
SAEED ZARA AMER
CASON SHAWN MICHAEL
JUDE ANN ROSE
JAYADEV NANDAN
PEETO HANNAH RITA
PIMPALE MAITRI KOMAL
SRIDHAR SIDDHARTH
WITHANA W W W D HIRUNIKA SACHINTHANA
IJAZ AFLAH
UTTARA CHOWDHURY
BANGAL ARYAN ATUL
JAYANTH IYER
KAASHIF NASEER
GEO KEZIAH MARIA
KARNIK ARYA SANDEEP
KAUSHIK MAHESH
JESSICA JOHN
PARVATHY JAYADEV
TAABISH NASEER
SARTHAK VASWANI
RISHI IYER
JUDE RACHEL ELSA
AVI VASWANI
PRADYUMNA KEDIA
PARMAR KRISTEN MANUEL
KURUDAMANNIL KOSHY SOLOMON
THOMAS FREDDY
DISHIKA CHANDHIRAMOULI
LIGIT GEORGE
NOUSHAD MUHAMMED NAWAF
PARKAR IBRAHIM TAJAMMUL
SUJITHCHANDRA AKSHAJA KRIPA
MOHAMMED MOIZUDDIN
GARDHIHEWA CHETHANA KAVINDHI
SHETTY SEEMA SURESH
SHETTY SIDDARTH SURESH
GARDHIHEWA SAMADHI KAVEESHA
GAYATHRI AJITH
POOVATHUMKADAVIL ABHINAV SHINE
GOPI LAKSHMI SUDEEPTHI
S DEEPAK KRISHNA
SHAJI AISHWARYA KAIPRATH
ARUN ANNAMALAI
T JESUNIDHI SAM
GEORGE ELVIS VARGIS
BINOJ BENIT KOOTTUMMEL
SHARIQ AGA
REHMAN AGA
REGAN ANGEL ARIELLA
BHUKTA ARYA
ABINAYA ANNAMALAI
KHAN ZOHA
RATHEESH SHIV
AYAAN MOHAMMED ABDUL
SEKOOR SHRI SHAUNAK SHYAMSUNDAR
GEORGE JOANNA BIJU
HUSAIN
KRISHNAN SAMYUKTHA
KRISHNAN ANIRUDH
VIDYA SINGH
PANICKER ARJUN AJITH
PRAMOD VIVEK THEKKEDOM
JOBY JUS
AAMINAH FASEEHA
SUNILKUMAR NIRGUNA MADHAVI
LAKSHIMI MUMMADI VARA
PUTHRAN TRISHA PRASHANT
JAFFER SHAIKH FATHEMA MOHAMMED
KHALED
AKTER MARIAM
DHASARATHI SANYUKTA
MATHEW ETHAN NOBLE
UMAR MUHAMMAD TAHIR
ARFIN MUHAMMAD ABDULLAH
SHAIKH FAYEZ MOHAMMED JAFFER
SHAIKH MOHAMMED SUFYAN MOHAMMED JAFFER
PATEL HELY RAJENDRAKUMAR
JOANNA SAM
GOKUL ADHITHYA
NIKESH MOHITH HARISHANKER
NIKESH ANKITHA MEENAKSHI
MADHAN SATHYASHREE
MD HOSAIN IMON BIN
DEVNA PRASHANT
ELIYAS RIDA FATHIMA
MOHAMMED ELIYAS MOHAMMED SAAD
PATEL DEEP RAJENDRAKUMAR
KUMAR SANDEEP DILEEP
DAS SHUBHANGEE
LAKSHIYA RAJKUMAR
MISHRA ALOK SHEKAR
NAIR SOHAN ANISH
SANDRA
JOHN JOSEPH VARUGHESE
BALAGOPAL ADITI
TISEKAR ZOYA ATAULLAH
JOHN JOSHUA DANIEL
KALYANA SANTOSH SRINIVAS
ISSAC NINAN
BHAT DHAKSHITH RAGHURAM
PILLAI SANTHI KAVYA VASANTHA KUMARAN
CHAKRAVARTI PAAROMITA SUSHANT
FARHAN HAMZA
PHILIPOSE NOELLE MARIA
JAY JIGNESH KUMAR PATEL
SHERIN IQBAL
THOMSON STEVE MATHEW
ABDULLA AAKIFAH MOHAMMED
DANIEL NEHA ANN
NANDHA BIJU
ISAAC DEREK DANIEL
SOWMYA KOTA VEDHA
CHERIAN JERIN MANNIL KIZHAKKETHIL
MEHTA VIRAL MEHUL
MAHALAKSHMI SREENIVASAN
DANIEL NIKHIL GEORGE
KULKARNI ADARSH BHASKAR
JAHEER HUSSAIN MOHAMMED ASLAM ABDUL RAJACK
MANAPURATH ARUN SAMBATH
GEORGE REUBEN THOMAS
THOMAS JES VARGHESE
NITTALA SRIKAR SIDDHARTH
ARAVIND SREEKUMAR
KRISHNA RAHUL SRI
THENNADEN AKASH JOSE
SAMYUKTHA DHANAPATHY
PATEL KRUPALKUMAR CHANDRAKANT
ANASUYA RAVEENBDRAN
ANILA THANISHA SHIJI
VANYA RAINA
KAPOOR SHUBHANGI ARUN
ABRAHAM ALAN BINO
SURANJANA GOSWAMI
KUMAR SUSHANTH NAGA
NAVANEETH RAMESHA
MAHISHA GUNASEKARAN
SIDDARTH SRIRAM
PRESIL PREM LEINTON
THOMAS JOEL JAKE
ANILA VARUN SHIJI
QUNOOT KHALEEQ
HAMZA KHALEEQ
DABU KARUPPASAMY
SHIBU ALBIN ABRAHAM
AMRITHA PALANIVELRAJAN
SADAVARTE ADITYA NITIN
GEETHA NANDHINI NARENDRAN
LESTA DAS
MERIAM PHILIP
PAUL RAHAEL MARIA
MULIK OM MADHUSUDAN
PAAVITHRA SRIDHAR
PAROKKARAN LENA JOJO
KUTTIKANDATHIL JOE JACOB
ABID ADNAN
ZUHA ADNAN
SYED MOHAMMED HUDA
SIVABALAN JAGANDRA VINUSIVA
HEMISHKUMAR PANDYA
MANU PRAMOD
SWATHY PROMOD
MANIKOTH AMRUTHA PUTHUSSERI
NAUSHAD MAZIN CHIRAKUZHI
NAUSHAD NIHAL CHIRAKUZHI
MOHIDEEN SHAH ANEEZA ADEENA HAJA
SURESH VISHNU DUTTHAAN
SRIJAN GOSWAMI
DCOSTA RHEA JUDITH
SHIVAMSH ANIL MENON
KORAMBETH ANJALI MOHANDAS
KORAMBETH ARCHANA MOHANDAS
KORAMBETH AARATHI MOHANDAS
ANSHULA ANILKUMAR
PEREIRA NATHAN LUCAS
SHETTY TARINI TILAKRAJ
HUSAIN RASHID
TAUNDRA TASNIM TABASSUM
TASNUVA TAHSIN
ISHANARAAGHAVI ACHUTHAN
THAYIL BEN NISANTH
LIJU ALINA MARIA
IMRAN ALIYAH ALI
TALHAH ALI
JUSLIN VARGHESE
OUMNIYA AYYOOB
AYYOOB MUHAMMED HAITHAM
RAJA KIRAN PAUL
CEASAR CHANTE MULAAN
ANBUCHEZHIAN PRIYADHARSHNI
VYAS SHIVAM ALKESHKUMAR
JACOB CHENILLE
MOHANTY AADRISHA
KALYANDURG ABDURRAHMAN IQBAL
THAPATHI KRISHNAN
KALYANDURG ABDUSSAMAD IQBAL
IQBAL SAMEEHA
LAHARI VEDULA SOUNDARYA
VAAKATH NASEEM ASHRAF
NARAYANAN ASHWIN
NARAYANAN ARJUN
KAZI ABDUR REHMAAN
BHAT SAGAR GOKUL
TONY ISABELLA MARIAM
SHIBU AARON ABRAHAM
MALIK MUHAMMAD ALYAN ALI
PURBIA DEVYASH
AJITH VARUN
AJITH VISHNU
KUMAR MANUSHREE PAWAN
KHIMANI RISHABH HIMATBHAI
KHIMANI UTKARSH HIMATBHAI
SIVA KRITEKAA JINU
VARGHESE EVA ANNA
GANESHBABU AKSHAYA
GANESHBABU AISHWARYA
SARMADA
VADLAMUDI ANEESH
RAKESH KUMAR SHAH ISHANI
AHANA
KOSHY SONIA JACOB
SALADI LAKSHMI SAMEERA
JOSEPH NELSON
DIVYA MAHADEVAN
NIHALA SHIRIN
NATH ALYSHIA MICHELLE
GEORGE SHIBY MARY
MYTHRI MURTHY
MENON RAHUL ANAND
MENON ROHIT ANAND
ANTONY LAWRENCE
AMOGH DIWAKAR
AVILELI JANET MENON
AVILELI JESSIE MENON
SANJANA SANATH
MAJEED CHOUGULE SAFA ABDUL
DADABHAI MOHAMMED KHUZEMA
MARY PAUL
MENON GAUTHAM JAYAPRAKASH
SHAHUL ABDUL MUIZ
JOHN JOEL JOSEPH
PRANAVI DANTULURI
VERMA DANTULURI NAVEEN ADITYA
PREYASHA JAGRUT JANI
NAGARAJAN KAUSHIK
RISHITHA CHOWDARY
MURALIGOPAL ADARSH
SRINIVAS RADHAKRISHNAN
PADMAPRIYA RADHAKRISHNAN
MUHILRAGHAVANDHAR ACHUTHAN
KISHORE FIONA RACHEL
KUMAR SIDHARTH DILEEP
MOHAN HARIKRISHNAN SHYAM
ITAAT ZAIMA
VENUGOPALAN GAUTAM KRISHNA
PADMAJA RENGAMANNAR
NAIR NIDHI PRASHANT
SREEVAS PRAKASH
VARSHA RONY
KUMAR PRITHVI PRAVEEN
GAURIKRISHNA VENUGOPALAN
ANILKUMAR KUNAL KUMAR
GOWRI SAMRUDH HARI
PRAVEEN PHILIP VEMBULLY
SWAMINATHAN SAHANA
RAISUN RIYAN GRACE
SHAH MAHIN MANAN
GALVIN GEORGE
SENTHILKUMAR SIVESH
GHATOL VIDHI ANIKET
INDIRAKUMAR DHIREN
RAMESH ASWATH
DASGUPTA ARUNAVA
ARUN ANJALI THEKKOOTT
KAKKATTEL ABHIRAMI KRISHNA
BALAJI HANSIKA
AVINASH SAORABHYA
MEHTA VYOM VINAY
ALAVI ALI ZAHID
VAISHNAV DEVVRAT ANANDKUMAR
ANNA BENNY MUNDUPALATH
JINU ALVINA ANN
MARIYAM FATHIMA
ROHIT RAJ
ABHIMANYU SREEJIL
MALI BHARGAV VIJAY
BABU ISHAN SUDHEER
AFRIDI ISMATH KHANUM
THOMAS NOEL GEO
JONATH JAIJU
SHAJAN CHRISTO KUTTIKATTU
BHARGAV SINGH
NATH REYHAN ASHLEY
CHOLAYIL ADIDEV ANAND
SAM NATHAN
MEHTA KRISH MEHUL
VAMSI KRISHNA
ROSHAN
SIDDHIQUI UMAR
SHRADHA VINODH
TARIQ MAHROSH MOHAMMAD
THOMAS TOBIAH JIMMY
PRATHEEK VENKATA SAI
THOMAS TINA
VINODH SHREYA
AZEEM MUHAMMAD MUHTAHSHIM
PATEL HIMANI HITEN
VARGHESE ANIL ALEXANDER
HASSAN MOHAMMED ZAID ALI
ANWAR MADEHA
FATHER'S NAME
ALEX THOMAS
AHMED MITKAR TABREZ
LINCOLN NAMBI RAJAN
AGARWAL JOLLY
KOSHY REJI PHILIP
LIZIO MARCUS FERNANDES
SUNDARARAJAN SHANMUGAM
SULTAN TAMIM SHABBIR
PHILIX JAMES EMMANUEL
VARGHESE THOMASKUTTY KUZHYKALAYIL
JAFER ISMAIL ALI
MANICKAM GANESAN
SRINIVASAN GOVINDA RAJU
SRINIVASAN GOVINDA RAJU
NAGOOR PITCHAI ANVAR HUSSAIN
ANIL KUMAR PRASAD
MATHAI MATHEW SHAJI
MATHAI MATHEW SHAJI
SADATH ALI COCHIPALLY
BABU MOHAMED RAFIK
BOBAN POOVATHUMOTTIL JOSEPH
BOBAN POOVATHUMOTTIL JOSEPH
SETHI MUKESH
MUSTAFA MOHAMMAD GOLAM
GEORGE VARGHESE MADATHILATHU
MUTHIYAL SREEKUMAR
SIDDIQUI MOHAMMED USMAN
KAZI SAIF MUBARAK
JIGNESH MANUBHAI PANCHAL
JIGNESH MANUBHAI PANCHAL
SIDDIQUI MOHAMMED USMAN
FRANCIS XAVIER FERNANDES
KUMAR NAME TO COMPLETE CHILD PRATYUSH
JOSHI ARUN KUMAR
MOHAMMAD TARIQ
MOHAMMED ABDUL AZIZ
SIDDIQ MOHAMED ABUBACKER
SIDDIQ MOHAMED ABUBACKER
MOHAMMED ABDUL AZIZ
ASHOKE BANERJEE
ANTONIO OLIVER RODRIGUES
ANTONIO OLIVER RODRIGUES
MOAIYADI HAMZA
MOAIYADI HAMZA
THOMAS JOHN
THOMAS JOHN
SHARDUL PARIHAR
BABY SANTHOSH
SHABBIR KUTBUDDIN
DANIYAL SHAMSHUDDIN SANGE
MADISHETTY RAMESH BABU
SHABBIR KUTBUDDIN
JEETHENDRA BABU KATHU N
JEETHENDRA BABU KATHU N
JOARDER SHUVOJYOTI
PRABHAKARAN SATHYAMURTHY
SINGH NAME TO UPDATE CHILD PRAHGUN
NAVEED AFZAL
NAVEED AFZAL
SHAIK ANWAR BASHA
TURABI SYED HUSSAIN
BRAJENDRA KUMAR AGARWAL
BRITTO ANTHONY JOHN
NARAYANASAMY THIRUMALAI SELVAM
NANDAM NARENDRA BABU VS
GEORGE SANTHOSH MADATHIL
ABDUL NAZAR CHENNENKUNNATH
LONAPPAN BIJU THALIAPARAMBIL
ENAMAKEL TITUS DIDACOSE
HARSHADKUMAR SHAMJIBHAI PATEL
SINGH RAJESH KUMAR
AZIZ ALI HASAN ALI
SHAMIM AHMAD
HOSSAIN MOHAMMED AKTAR
L V VINOD
PALLIKANDY IDIYANAM VEEDU SAKEER
MANUEL SIMON PARMAR
JOTHI MATHIVANAN
PARIKH NIKHIL RAMESHCHANDRA
PANAMPUNNAYIL THOMAS GEORGE
VEERARAGHAVAN ASHOK KUMAR
HARIDAS PALLIYIL
MENON RAJNI
MOHAMMED ABDULLA
MUHAMMAD SAGEER
KHALEEL RAHMAN ADOOR
AGARWAL AJAY KISHORE
VENKATA ADITYA KUMAR TENNETI
CLIFF CYRIL SEQUEIRA
CLIFF CYRIL SEQUEIRA
CLIFF CYRIL SEQUEIRA
SETHUMADHAVAN THAYUMANAVAR
SETHUMADHAVAN THAYUMANAVAR
V. ASHOKKUMAR
SHEIKH SHAHAB MEHBOOB
SHEIKH SHAHEENA SHAHAB SHEIKH
KUMAR HALAN MANOJ
THIRUMALAI SELVAM N SWAMY
ANANDA WIJAYAKUMARA RATHNAYAKALAGE PALIPANA
VARUGHESE THOMAS
JOHNY MOHAMAD MUSTAFA ABDUL
JOHNY MOHAMAD MUSTAFA ABDUL
ROY VARGHESE SAMUEL
P GANESH S
KARKAL PULERI ANIL PRABHU
RAMESH RAMAKRISHNAN
BAIJU THOMAS
SADATH ALI COCHIPALLY
PRASADA RAO DASAGARI
PRASADA RAO DASAGARI
JAIN ANKIT MAHENDRA KUMAR
VATAKKEPAT ANIL KUMAR
GEORGE SHAJI
SAMEERA CHAMARA RANCHAGODAGE
SAMEERA CHAMARA RANCHAGODAGE
MANAPURATH SAMBATH JOSEPH
KALIAPPAN SIVARAM
BOSE KALLIDUKKIL JOSEPH
SAIF ANIS ALI
ALICE DEVASIA
NAIR ANISH ANANTHAPPAN
CASON SAMUEL LEWIS
AMER SHAIKH SAEED
CASON SAMUEL LEWIS
JOHN JUDE
VASUDEVAN JAYADEV
VARGHESE PEETO
PIMPALE KOMAL ANANT
UNNATHAN SRIDHAR VAIDYANATHAN
WITHANA CHINTHAKA
AFLAH EBRAHIM
UTPAL CHOWDHURY
ATUL EKNATH BANGAL
SUBRAMANIAM RAJESH
SHARIQ NASEER
GEO KURIAKOSE
SANDEEP MADHUKAR KARNIK
MAHESH KANDASWAMY PILLAI
PHILIP JOHN
JAYADEV KOLATTU VASUDEVAN
NASEER SHARIQ
RAJESH VASWANI
SUBRAMANIAM RAJESH
JUDE JOHN
RAJESH VASWANI
KEDIA PANKAJ
MANUEL SIMON PARMAR
SOLOMON KOSHY KURUDAMANNIL
LONAPPAN THOMAS MANJALY
CHANDHIRAMOULI B KUVALAIKAL
GEORGE THOMAS
EDAKKATT PAREEKUTTY NOUSHAD
PARKAR TAJAMMUL IBRAHIM
WARRIER SUJITH CHANDRA
MOHAMMED ANWAR UDDIN
GARDHIHEWA YASANKA RANDEER
SURESH JAGANNATH SHETTY
SURESH JAGANNATH SHETTY
YASANKA RANDEER GARDHIHEWA
ELAMPALLIMATTATHIL AJITH KUMAR
POOVATHUMKADAVIL SHINE SOMASUNDARAN
GOPI SRINIVASALU
SANTHOSH KUMAR R PILLAI
SHAJI KAIPRATH
ANNAMALAI ARUNACHALAM
JOHNS THOMAS KIZHUVALLIL
THOTTUNKAL GEORGE KURUVILLA
THOMAS BINOJ KOOTTUMMEL
ABDULLA AGA
ABDULLA AGA
REGAN SIMON GRACE PAUL
BHUKTA SUBRATA KUMAR
ANNAMALAI ARUNACHALAM
KHAN MOHAMMED SAJID
PARAMBAN RATHEESH
MOHAMMED ABDUL BASID
RAJA SHYAMSUNDAR SAKTHIVEL
GEORGE BIJU PUTHENVEETTIL
GODICHAND KOSAR
KRISHNAN SRINIVASAN
KRISHNAN SRINIVASAN
DUSHYANT KUMAR
AJITH VISWANATHA PANICKER
DAMODARAN PRAMOD THEKKEDOM
DEVASSY JOBY
SARMADHULLAH SAMIULLAH SYED
JAIKUMAR SUNILKUMAR
MUMADAY VENKETAKRISHNA REDDY
PUTHRAN PRASHANT RAMAPPA
KAMAL SHAIKH MOHAMMED JAFFER
HAKIM ABDUL
HAKIM ABDUL
DHASARATHI SAMPATH
MATHEW NOBLE JACOB
MOHAMMED UMER YOUSEF
MOHAMMED UMER YOUSEF
KAMAL SHAIKH MOHAMMED JAFFER
KAMAL SHAIKH MOHAMMED JAFFER
PATEL RAJENDRAKUMAR JOITARAM
ANEESH SAM
THOTIKAMATH GOKUL
NARAYANAN NIKESH
NARAYANAN NIKESH
KRISHNAMOORTHI MADHAN
MD BASHIR AHMED
NAIR PRASHANT VASUDEVAN
ELIYAS MOHAMMED ZAFFRULLAH MOHAMMED
MOHAMMED ZAFFARULLA MOHAMMED ELIYAS
PATEL RAJENDRAKUMAR JOITARAM
DILEEP KUMAR
DAS SAMARESH
JAYABALAN RAJKUMAR
MISHRA SHASHI SHEKHAR
PULIYAYIL ANISH
ANISH PULIYAYIL
DANIEL JOHN
GOPALAKRISHNAN BALAGOPAL
TISEKAR ATAULLAH MOHAMMED JAFFER
DANIEL JOHN
KALYANA VENKATESWARAN S
JINU NINAN
BHAT RAGHURAM RAMACHANDRA
PILLAI VASANTHA KUMARAN PILLAI
CHAKRAVARTY SUSHANT AMARNATH
ASHFAQ AHMED
PHILIPOSE GEORGE
JIGNESHKUMAR UMEDBHAI PATEL
BADARUDDIN IQBAL
THOMSON MATHAI
MOHAMMED ABDULLA QADEER
GEORGE DANIEL
BIJUMON K R
WILLIAM DANIEL
KOTA BHASKAR VENKAT KUMAR
CHERIAN M GEORGE
MEHUL PRAVINCHANDRA MEHTA
SREENIVASAN NARAYANA SWAMY
GEORGE DANIEL
KULKARNI BHASKAR SHREEPATIRAO
HUSSAIN JAHEER
MANAPURATH SAMBATH JOSEPH
PARENT1337
THOMAS VARGHESE
NITTALA SRIDHAR
SREEKUMAR MANKUZHI
YELLAMRAJU GOPALA KRISHNA M
JOSE THENNADEN DEVASSY
PURUSHOTHAMAN DHANAPATHY
CHANDRAKANT VITTHALBHAI PATEL
N T RAVEENDRAN
SHIJI DEVAPALAN PRABHA
ADITYA RAINA
ARUN KAPOOR
BINU THALAMADA ABRAHAM
SOUVIK GOSWAMI
KOTA BHASKAR VENKAT KUMAR
RAMESHA AMRUTHI VISVESWARAIAH
GUNASEKARAN
SRIRAM KRISHNAMURTHI
XAVIER PREM KUMAR
THOMAS CHACKO K
SHIJI DEVAPALAN PRABHA
KHALEEQ UZZAMAN KHAN
KHALEEQ UZZAMAN KHAN
KARUPPASAMY SORNAVEL
ABRAHAM SHIBU
SOMASUNDARAM PALANIVEL RAJAN
NITIN PRABHAKAR SADAVARTE
GOPALAKRISHNAN NARENDRANATH
DASAN KARAT MANA
PHILIP VARGHESE
MATHEW PAUL
MULIK MADHUSUDAN JYOTIRAM
SRIDHAR BALARAMAN
JOJO GABRIEL
JACOB KUTTIKANDATHIL CHACKO
P K MOHAMMED ADNAN
P K MOHAMMED ADNAN
SYED MOHAMMED HUSSAINI ANSARI
SIVABALAN SIVAN PILLAI
PANDYA PARENT2610 TARUNKUMAR
PROMOD SREENIVASAN
PROMOD SREENIVASAN
PAYAROLI BALAN NAMBIAR
CHIRAKUZHI NAUSHAD K
CHIRAKUZHI NAUSHAD K
HAJA MOHIDEEN SHAH
NAIR MURALI SIVARAMAN
SOUVIK GOSWAMI
ROYLEX MARIO DCOSTA
ANIL APPUKUTTAN MENON
MOHANDAS KORAMBETH
MOHANDAS KORAMBETH
MOHANDAS KORAMBETH
ANILKUMAR RAMNATH
PEREIRA LIONEL THOMAS
SHETTY KALPANA TILAKRAJ
ALIASGAR RASHID
MOHAMMAD NAZRUL ISLAM
MOHAMMAD NAZRUL ISLAM
THULASIRAMAN ACHUTHAN
THAYIL NISANTH VAKKECHAN
LIJU LAWRENCE KANNANKERIL
IMRAN ALI
IMRAN ALI
SAJI VARGHESE
KACHERY AYYOOB
KACHERY AYYOOB
POUL RAJA
CEASAR LEON GEORGE
SIVAPRAKASAN ANBUCHEZHIAN
VYAS ALKESHKUMAR KANUBHAI
KUZHIANICKEL JACOB JOHN
MOHANTY BISWARANJAN
BASHA KALYANDURG IQBAL
GEETHAKRISHNAN M R PANICKER
BASHA KALYANDURG IQBAL
BASHA KALYANDURG IQBAL
VEDULA SYAM PRASAD
VAAKATH ASHRAF MUHAMMED
MANNATH NARAYANAN THEKKE
MANNATH NARAYANAN THEKKE
KAZI MANSOOR HUSAIN
BHAT GOKULDASA
KOCKAPARAMBIL TONY JACOB
ABRAHAM SHIBU
IRFAN MUHAMMAD
PURBIA RAVI KUMAR
EKANATH AJITH RAMACHANDRAN
EKANATH AJITH RAMACHANDRAN
NATARAJAN PAWAN KUMAR
KHIMANI HIMATBHAI NATHABHAI
KHIMANI HIMATBHAI NATHBHAI
SIVABALAN SIVAN PILLAI
VARUGHESE THOMAS
PANDURANGAN GANESH BABU
PANDURANGAN GANESH BABU
GEETHAKRISHNAN M R PANICKER
NARASIMHA RAO VADLAMUDI SANYASA LAKSHMI
SHAH RAKESHKUMAR RANCHHODBHAI
SIVASKANDAN SWAMY
PUNNAMOOTTIL JACOB KOSHY
BHIMESWARA SWAMI SALADI
NELSON JOSEPH
KULATHU IYER MAHADEVAN
MOHAMMED ABDULLA
RAJESH Y NATH
GEORGE JACOB
CHANNA KESHAVA MURTHY
PULARAPPILLIL ANAND MENON
PULARAPPILLIL ANAND MENON
JOSEPH LAWRENCE KATTUNILATH
CHALUYAIAH DIWAKARA
AVILELI MENON SOLOMON
AVILELI MENON SOLOMON
SANATH RAMESH
ABDUL MAJEED ABDUL REHMAN C
KHUZEMA FAKHRUDDIN DADABHAI
PAUL JACOB
JAYAPRAKASH NARAYANA MENON
HAJI SHAHUL HAMEED ABDUL
JOHN K JOHN
DANTULURI PRATAP RAJU
DANTULURI PRATAP RAJU
JAGRUT MANHARLAL JANI
KOLAPPANASARY NAGARAJAN
BALARAM NAIDU DARURU
PARAMMEL MURALI GOPAL
RADHAKRISHNAN RAMASAMY
RADHAKRISHNAN RAMASAMY
THULASIRAMAN ACHUTHAN
KISHORE KUMAR SIMON
CHENDAMANGALAM DILEEP KUMAR
SHYAMMOHAN NANDAKUMAR
KHALEEQ UZZAMAN KHAN
VENUGOPALAN VELAPPAN NAIR
SRINIVASAN RENGAMANNAR
NAIR PRASHANT
RAMAKRISHNAN PRAKASH
THOMAS RONY
SRINIVASAN PRAVEEN KUMAR
VENUGOPALAN VELAPPAN NAIR
SINGH ANILKUMAR SHRIBHAGWAN
MUTHU KAMATCHI GOWRI SANKAR
FRANCIS PRAVEEN VEMBULLY
SUBRAMANIAN SWAMINATHAN PALANIAPPAN
MATHEW RAISUN VARKEY
SHAH MANAN JITENDRA BHAI
THOMAS GEORGE
JAGADHESSAN SENTHILKUMAR
GHATOL ANIKET SIDDHARTH
V INDIRAKUMAR
KUTTATHPADI RAMESH
DASGUPTA JAYDEEP
RAGHAVAN ARUN THEKKOOTT
PARAMWSWARAN KRISHNAKUMAR KAKKATTEL
CHENNAKRISHNANAN BALAJI
KUMAR AVINASH
MEHTA VINAY MOHANLAL
ZAHID ABDULREHMAN ALAVI
VAISHNAV ANANDKUMAR HARISHBHAI
BENNY JOSE MUNDUPALATH
CHACKO JINU ABRAHAM
SIRAJUDEEN ANDETH ASSIS
RAJESH KUMAR SAHAY
KUMAR SREEJIL
VIJAY PANDURANG MALI
KURUNTHATTIL THAZHE SUDHEER BABU
AFRIDI AMEER KHAN
METTAYIL BINU THOMAS
VARGHESE JAIJU ARACKAPARAMBIL
JOY SHAJAN KUTTKATTU
SINGH BHARGAV
RAJESH Y NATH
AJITH CHOLAYIL RAJAN
GEORGE SAM KUMBALASSERIL
MEHUL PRAVINCHANDRA MEHTA
AYYALASOMAYAJULA&
DHAMODARAN ADHIKESAVALU
SIDDIQUI JAMAL AHMED
GANGADHARAN VINODH KUMAR
MOHAMMAD TARIQ
THOMAS JIMMY
CHANDRA SEKHAR NUNNABOINA
MATHEW THOMAS
GANGADHARAN VINODH KUMAR
SARWAR AZEEM
PATEL HITEN RASIKBHAI
VARGHESE GEORGE
KHAN ANWARUL HASSAN
KHAN ANWARUL HASSAN
DATE OF ADMISSION
16-Feb-08
02-Mar-10
20-Apr-10
19-Dec-11
12-Feb-07
09-Sep-07
03-Jan-09
07-Nov-10
28-Mar-11
11-Apr-11
19-Nov-06
11-May-08
25-Jun-08
25-Jun-08
31-Aug-08
13-Jan-10
12-Mar-07
12-Mar-07
24-Mar-07
08-Nov-09
30-Nov-09
30-Nov-09
12-Jan-10
07-Apr-10
18-Sep-10
08-Feb-11
13-Nov-08
08-Feb-09
08-Mar-10
08-Mar-10
06-Jan-11
15-Feb-07
04-Sep-11
08-Sep-11
08-Mar-10
02-Apr-09
08-Apr-09
08-Apr-09
18-Jan-10
04-Oct-07
14-Dec-09
22-Mar-07
01-Apr-08
01-Apr-08
19-Feb-07
19-Feb-07
01-Apr-11
01-Apr-10
08-Jan-08
01-Apr-09
11-Jan-10
12-Jan-10
20-Nov-10
20-Nov-10
05-Jun-11
03-Feb-07
04-Sep-11
03-Sep-09
03-Sep-09
22-Feb-11
14-Apr-09
02-Apr-07
04-Dec-11
09-Apr-09
12-Sep-11
24-Jan-08
25-Mar-09
20-Feb-11
16-Sep-06
01-Sep-08
07-Nov-06
13-Nov-06
18-Apr-09
28-Mar-10
05-Apr-10
13-Jun-10
14-Sep-10
30-Mar-11
29-Sep-11
11-Jan-07
15-Jan-07
13-Jan-07
30-Jan-07
11-Feb-07
24-Mar-07
24-Mar-07
26-Jul-07
30-Aug-07
19-Jan-08
19-Jan-08
19-Jan-08
16-May-11
16-May-11
07-Mar-11
06-Oct-08
06-Oct-08
21-Sep-11
12-Dec-09
02-Apr-12
01-Feb-07
13-Nov-11
13-Nov-11
11-Jun-06
20-Jan-08
27-Jan-07
17-Feb-10
21-Nov-09
24-Mar-07
11-Sep-08
28-Mar-09
22-Mar-11
09-Dec-06
28-Mar-07
05-Dec-07
18-Mar-09
19-Jan-08
29-Aug-07
28-Aug-06
14-Mar-09
02-Sep-06
14-Sep-09
18-Apr-10
09-Mar-11
04-Sep-11
10-Sep-11
19-Oct-11
01-Dec-11
03-Apr-12
03-Jul-08
08-Nov-10
08-Oct-07
08-Apr-09
12-Nov-09
21-Dec-09
04-Jan-10
18-Dec-10
20-Feb-11
21-Feb-11
12-Apr-09
17-Feb-10
04-Mar-07
20-Jun-07
05-Apr-09
21-Feb-10
20-Jun-07
01-Apr-10
14-Sep-10
10-May-07
28-May-12
18-Dec-10
17-Apr-07
03-Mar-08
19-Jan-08
12-Jan-10
10-Nov-09
01-Apr-10
02-Dec-06
14-Nov-09
30-Sep-10
09-Oct-08
01-Dec-09
18-May-08
30-Nov-09
26-Nov-07
24-Jan-10
29-Aug-07
01-Mar-12
16-Apr-12
13-Apr-11
13-Apr-11
02-Mar-11
08-Sep-11
09-Feb-10
14-Jan-12
08-May-12
07-Feb-11
20-Feb-12
03-Jan-07
30-Jan-12
27-Aug-12
27-Aug-12
07-Jan-08
16-Sep-06
15-Sep-11
14-Nov-11
23-Aug-07
02-May-10
09-Feb-11
23-Jan-08
25-Nov-06
14-Mar-12
14-Mar-12
01-Apr-12
01-Nov-11
03-Jun-09
03-Jun-09
25-Nov-06
25-Nov-06
04-Sep-12
13-Dec-10
08-Dec-11
30-Aug-12
30-Aug-12
22-Jan-12
30-Jul-09
12-Jan-12
01-Mar-12
15-Mar-12
04-Sep-12
02-Apr-11
23-Feb-12
28-Nov-10
15-Jan-12
30-Aug-12
05-Jul-07
22-Dec-09
28-Sep-11
03-Dec-11
14-Mar-07
21-Jan-09
17-Nov-09
24-Jun-12
13-Jul-06
23-Aug-06
31-Aug-06
02-Sep-06
08-Sep-07
09-Sep-07
25-Sep-07
20-Nov-07
10-Dec-07
06-Jan-08
08-Jan-08
09-Jan-08
09-Jan-08
12-Jan-08
12-Jan-08
12-Jan-08
19-Jan-08
19-Jan-08
19-Jan-08
19-Jan-08
19-Jan-08
19-Jan-08
25-Sep-06
17-Mar-08
05-Apr-08
17-Apr-08
10-May-08
29-May-08
18-Jun-08
23-Aug-08
30-Aug-08
01-Nov-06
10-Nov-08
15-Dec-08
15-Dec-08
17-Dec-08
07-Jan-09
10-Jan-09
16-Feb-09
22-Nov-06
16-Apr-09
16-Apr-09
30-Apr-09
10-Aug-09
26-Aug-09
10-Nov-09
14-Nov-09
15-Nov-09
01-Dec-09
10-Dec-09
04-Jan-10
21-Dec-06
09-Jan-10
12-Jan-10
17-Jan-10
17-Jan-10
19-Jan-10
16-Feb-10
22-Mar-10
01-Apr-10
08-Apr-10
13-Apr-10
10-Jun-10
10-Jun-10
12-Aug-10
16-Oct-10
18-Dec-10
19-Dec-10
20-Dec-10
23-Dec-10
23-Dec-10
23-Dec-10
30-Dec-10
09-Jan-11
22-Jan-11
30-Jan-11
15-Feb-11
15-Feb-11
24-Feb-11
03-Mar-11
16-Mar-11
20-Mar-11
20-Mar-11
21-Mar-11
03-Apr-11
03-Apr-11
06-Apr-11
29-Aug-11
04-Sep-11
04-Sep-11
17-Sep-11
29-Nov-11
19-Dec-11
14-Dec-06
19-Dec-11
19-Dec-11
11-Nov-06
09-Jan-07
20-Feb-12
20-Feb-12
27-Feb-12
04-Mar-12
10-Mar-12
19-Mar-12
31-Mar-12
03-Apr-12
09-Apr-12
09-Apr-12
06-Dec-06
30-Jun-12
25-Aug-12
26-Aug-12
04-Sep-12
16-Sep-12
16-Sep-12
11-Jan-07
08-Jan-07
23-Jan-07
24-Jan-07
29-Jan-07
23-Dec-06
04-Feb-07
07-Feb-07
11-Feb-07
14-Feb-07
19-Feb-07
09-Dec-06
27-Feb-07
27-Feb-07
27-Feb-07
22-Feb-07
07-Mar-07
07-Mar-07
07-Mar-07
24-Mar-07
29-Mar-07
03-Apr-07
14-Apr-07
23-Apr-07
30-Apr-07
01-May-07
01-May-07
24-May-07
26-Jul-07
08-Aug-07
19-Aug-07
27-Aug-07
27-Aug-07
04-Sep-07
13-Jan-10
01-Apr-11
10-Dec-06
11-Apr-12
02-Aug-07
23-Apr-08
02-Mar-10
14-Jan-10
29-Nov-10
02-Dec-10
13-Mar-11
08-May-11
15-Jun-11
30-Nov-11
14-Dec-11
18-Dec-11
15-Jan-12
16-Jan-12
25-Jan-12
07-Mar-12
12-Mar-12
02-Apr-12
27-Aug-12
28-Aug-12
28-Aug-12
30-Aug-12
04-Sep-12
21-Oct-12
04-Oct-10
01-Apr-11
22-Dec-10
11-Jan-11
19-Jan-11
14-Jan-11
01-Apr-11
10-May-11
01-Jun-11
06-Sep-11
07-Sep-11
03-Sep-11
19-Mar-12
27-Aug-12
14-Feb-07
26-Mar-11
25-Sep-11
15-Sep-10
02-Mar-11
03-Apr-11
19-Dec-11
02-Dec-07
08-Mar-10
20-Jan-11
06-Apr-11
03-Dec-11
14-Jan-12
07-Feb-12
12-Feb-12
09-Apr-12
27-Aug-12
27-Aug-12
TC NO
2012-2013/00270
2015-2016/02245
2012-2013/00272
2015-2016/02276
2015-2016/02212
2012-2013/00274
2012-2013/00276
2015-2016/02257
2012-2013/00277
2012-2013/00275
2012-2013/00273
2012-2013/00283
2012-2013/00284
2012-2013/00285
2012-2013/00281
2012-2013/00282
2012-2013/00280
2012-2013/00279
2012-2013/00278
2012-2013/00291
2012-2013/00290
2012-2013/00289
2015-2016/02241
2012-2013/00287
2012-2013/00286
2012-2013/00288
2012-2013/00296
2012-2013/00300
2012-2013/00299
2012-2013/00298
2012-2013/00297
2012-2013/00295
2012-2013/00293
2012-2013/00294
2015-2016/02247
2012-2013/00304
2012-2013/00301
2012-2013/00302
2012-2013/00303
2012-2013/00305
2012-2013/00306
2012-2013/00307
2012-2013/00313
2012-2013/00314
2012-2013/00311
2012-2013/00312
2012-2013/00309
2012-2013/00316
2012-2013/00328
2012-2013/00322
2012-2013/00329
2012-2013/00327
2012-2013/00324
2012-2013/00323
2012-2013/00326
2012-2013/00325
2012-2013/00317
2012-2013/00364
2012-2013/00363
2012-2013/00335
2012-2013/00367
2012-2013/00365
2012-2013/00390
2012-2013/00393
2012-2013/00392
2012-2013/00394
2012-2013/00402
2012-2013/00395
2015-2016/02198
2015-2016/02228
2015-2016/02199
2015-2016/02200
2015-2016/02233
2015-2016/02248
2015-2016/02249
2015-2016/02252
2015-2016/02254
2015-2016/02265
2012-2013/00396
2015-2016/02201
2015-2016/02202
2015-2016/02203
2015-2016/02204
2015-2016/02210
2015-2016/02217
2015-2016/02218
2015-2016/02225
2015-2016/02227
2012-2013/00397
2012-2013/00398
2012-2013/00399
2015-2016/02269
2015-2016/02270
2012-2013/00403
2012-2013/00404
2012-2013/00405
2012-2013/00409
2012-2013/00410
2012-2013/00411
2013-2014/00882
2012-2013/00449
2012-2013/00450
2015-2016/02196
2012-2013/00451
2012-2013/00452
2012-2013/00456
2012-2013/00458
2012-2013/00457
2015-2016/02229
2012-2013/00461
2012-2013/00459
2012-2013/00462
2015-2016/02219
2012-2013/00463
2012-2013/00464
2012-2013/00465
2012-2013/00468
2012-2013/00475
2012-2013/00474
2015-2016/02197
2012-2013/00486
2012-2013/00481
2012-2013/00483
2012-2013/00482
2012-2013/00496
2012-2013/00484
2012-2013/00480
2015-2016/02277
2012-2013/00487
2012-2013/00488
2012-2013/00489
2012-2013/00490
2015-2016/02238
2015-2016/02239
2015-2016/02240
2015-2016/02258
2015-2016/02261
2015-2016/02264
2012-2013/00495
2015-2016/02244
2015-2016/02216
2015-2016/02224
2015-2016/02232
2012-2013/00497
2015-2016/02223
2015-2016/02251
2015-2016/02253
2015-2016/02221
2012-2013/00501
2012-2013/00502
2012-2013/00503
2012-2013/00504
2012-2013/00508
2012-2013/00506
2012-2013/00507
2012-2013/00509
2012-2013/00510
2012-2013/00511
2012-2013/00512
2012-2013/00513
2012-2013/00514
2012-2013/00515
2012-2013/00516
2012-2013/00517
2015-2016/02242
2012-2013/00518
2012-2013/00530
2012-2013/00529
2012-2013/00521
2012-2013/00520
2012-2013/00519
2012-2013/00522
2012-2013/00524
2012-2013/00525
2012-2013/00532
2012-2013/00533
2012-2013/00531
2012-2013/00535
2012-2013/00534
2012-2013/00545
2012-2013/00537
2012-2013/00539
2012-2013/00538
2012-2013/00540
2012-2013/00541
2012-2013/00542
2012-2013/00543
2012-2013/00544
2012-2013/00546
2012-2013/00554
2012-2013/00556
2012-2013/00557
2012-2013/00555
2012-2013/00558
2012-2013/00559
2012-2013/00560
2012-2013/00561
2012-2013/00562
2012-2013/00564
2012-2013/00566
2012-2013/00567
2012-2013/00568
2012-2013/00569
2012-2013/00570
2012-2013/00571
2012-2013/00572
2012-2013/00575
2012-2013/00576
2012-2013/00577
2012-2013/00580
2012-2013/00581
2012-2013/00582
2012-2013/00583
2012-2013/00585
2012-2013/00584
2012-2013/00654
2013-2014/01029
2013-2014/01028
2012-2013/00655
2012-2013/00749
2012-2013/00683
2012-2013/00761
2012-2013/00650
2012-2013/00652
2012-2013/00725
2012-2013/00613
2012-2013/00720
2012-2013/00706
2012-2013/00603
2012-2013/00637
2012-2013/00693
2012-2013/00694
2012-2013/00743
2012-2013/00640
2012-2013/00604
2012-2013/00726
2012-2013/00719
2012-2013/00692
2012-2013/00645
2012-2013/00630
2012-2013/00596
2012-2013/00595
2012-2013/00605
2012-2013/00627
2012-2013/00653
2012-2013/00681
2012-2013/00631
2012-2013/00608
2012-2013/00730
2012-2013/00621
2012-2013/00676
2012-2013/00714
2012-2013/00620
2012-2013/00733
2012-2013/00723
2012-2013/00656
2012-2013/00716
2012-2013/00709
2012-2013/00609
2012-2013/00599
2012-2013/00667
2012-2013/00698
2012-2013/00737
2012-2013/00736
2012-2013/00622
2012-2013/00664
2012-2013/00670
2012-2013/00718
2012-2013/00633
2012-2013/00623
2012-2013/00624
2012-2013/00697
2012-2013/00740
2012-2013/00619
2012-2013/00666
2012-2013/00646
2012-2013/00721
2012-2013/00722
2012-2013/00735
2012-2013/00739
2012-2013/00668
2012-2013/00729
2012-2013/00727
2012-2013/00647
2012-2013/00695
2012-2013/00696
2012-2013/00648
2013-2014/01033
2012-2013/00684
2012-2013/00665
2012-2013/00691
2012-2013/00625
2012-2013/00702
2012-2013/00703
2012-2013/00711
2012-2013/00685
2012-2013/00717
2012-2013/00756
2012-2013/00672
2012-2013/00671
2013-2014/01030
2012-2013/00679
2012-2013/00663
2012-2013/00626
2012-2013/00707
2012-2013/00606
2012-2013/00741
2012-2013/00742
2012-2013/00597
2012-2013/00607
2012-2013/00615
2012-2013/00715
2012-2013/00600
2012-2013/00682
2012-2013/00751
2012-2013/00678
2012-2013/00753
2012-2013/00752
2012-2013/00635
2012-2013/00598
2012-2013/00687
2012-2013/00688
2012-2013/00738
2012-2013/00700
2012-2013/00660
2012-2013/00661
2012-2013/00757
2012-2013/00758
2012-2013/00754
2012-2013/00755
2012-2013/00677
2012-2013/00747
2012-2013/00748
2012-2013/00734
2012-2013/00680
2012-2013/00674
2012-2013/00673
2012-2013/00642
2012-2013/00601
2012-2013/00638
2012-2013/00616
2012-2013/00636
2012-2013/00617
2012-2013/00728
2012-2013/00610
2012-2013/00611
2012-2013/00618
2012-2013/00634
2012-2013/00732
2012-2013/00592
2012-2013/00593
2012-2013/00591
2012-2013/00644
2012-2013/00704
2012-2013/00705
2012-2013/00708
2012-2013/00614
2012-2013/00594
2012-2013/00612
2012-2013/00632
2012-2013/00713
2012-2013/00589
2012-2013/00710
2012-2013/00643
2012-2013/00639
2012-2013/00629
2012-2013/00649
2012-2013/00745
2012-2013/00689
2012-2013/00690
2012-2013/00724
2013-2014/00765
2013-2014/00766
2013-2014/00762
2013-2014/00763
2013-2014/00764
2013-2014/00790
2013-2014/00771
2013-2014/00782
2013-2014/00785
2013-2014/00784
2013-2014/00783
2013-2014/00779
2013-2014/00788
2013-2014/00767
2013-2014/00781
2013-2014/00770
2013-2014/00778
2013-2014/00786
2013-2014/00780
2013-2014/00772
2013-2014/00773
2013-2014/00787
2013-2014/00777
2013-2014/00774
2013-2014/00768
2013-2014/00776
2013-2014/00775
2013-2014/00769
2013-2014/00799
2013-2014/00792
2013-2014/00794
2013-2014/00798
2013-2014/00791
2013-2014/00803
2013-2014/00796
2013-2014/00793
2013-2014/00795
2013-2014/00804
2013-2014/00802
2013-2014/00801
2013-2014/00800
2013-2014/00797
2013-2014/00789
2013-2014/00806
2013-2014/00805
2013-2014/00807
2015-2016/02340
2016-2017/02902
2013-2014/00808
2013-2014/00817
2013-2014/00967
2013-2014/00966
2013-2014/00964
2013-2014/00965
2013-2014/00816
2013-2014/00963
2013-2014/00962
2013-2014/00972
2013-2014/00980
2013-2014/00981
DATE OF LEAVING THE SCHOOL
01-Apr-12
01-Apr-12
01-Apr-12
01-Apr-12
01-Apr-12
02-Apr-12
02-Apr-12
02-Apr-12
02-Apr-12
02-Apr-12
02-Apr-12
03-Apr-12
03-Apr-12
03-Apr-12
03-Apr-12
03-Apr-12
03-Apr-12
03-Apr-12
03-Apr-12
04-Apr-12
04-Apr-12
04-Apr-12
04-Apr-12
04-Apr-12
04-Apr-12
04-Apr-12
05-Apr-12
05-Apr-12
05-Apr-12
05-Apr-12
05-Apr-12
05-Apr-12
05-Apr-12
05-Apr-12
08-Apr-12
09-Apr-12
09-Apr-12
09-Apr-12
09-Apr-12
10-Apr-12
10-Apr-12
10-Apr-12
11-Apr-12
11-Apr-12
11-Apr-12
11-Apr-12
11-Apr-12
12-Apr-12
15-Apr-12
15-Apr-12
15-Apr-12
15-Apr-12
15-Apr-12
15-Apr-12
15-Apr-12
15-Apr-12
15-Apr-12
16-Apr-12
16-Apr-12
16-Apr-12
17-Apr-12
17-Apr-12
19-Apr-12
24-Apr-12
24-Apr-12
26-Apr-12
27-Apr-12
29-Apr-12
30-Apr-12
30-Apr-12
30-Apr-12
30-Apr-12
30-Apr-12
30-Apr-12
30-Apr-12
30-Apr-12
30-Apr-12
30-Apr-12
30-Apr-12
30-Apr-12
30-Apr-12
30-Apr-12
30-Apr-12
30-Apr-12
30-Apr-12
30-Apr-12
30-Apr-12
30-Apr-12
02-May-12
02-May-12
02-May-12
03-May-12
08-May-12
08-May-12
09-May-12
09-May-12
19-May-12
21-May-12
21-May-12
22-May-12
23-May-12
23-May-12
27-May-12
27-May-12
27-May-12
28-May-12
29-May-12
29-May-12
30-May-12
30-May-12
30-May-12
31-May-12
01-Jun-12
05-Jun-12
05-Jun-12
06-Jun-12
10-Jun-12
11-Jun-12
11-Jun-12
12-Jun-12
14-Jun-12
14-Jun-12
14-Jun-12
14-Jun-12
14-Jun-12
14-Jun-12
14-Jun-12
15-Jun-12
21-Jun-12
21-Jun-12
23-Jun-12
24-Jun-12
25-Jun-12
25-Jun-12
25-Jun-12
25-Jun-12
25-Jun-12
25-Jun-12
26-Jun-12
26-Jun-12
26-Jun-12
26-Jun-12
27-Jun-12
28-Jun-12
28-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
01-Jul-12
08-Jul-12
10-Jul-12
17-Jul-12
31-Jul-12
07-Aug-12
12-Aug-12
18-Aug-12
23-Aug-12
23-Aug-12
25-Aug-12
26-Aug-12
27-Aug-12
29-Aug-12
30-Aug-12
01-Sep-12
01-Sep-12
02-Sep-12
02-Sep-12
02-Sep-12
06-Sep-12
06-Sep-12
06-Sep-12
11-Sep-12
12-Sep-12
18-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
09-Oct-12
09-Oct-12
14-Oct-12
14-Oct-12
16-Oct-12
16-Oct-12
17-Oct-12
18-Oct-12
20-Oct-12
23-Oct-12
23-Oct-12
03-Nov-12
14-Nov-12
18-Nov-12
18-Nov-12
18-Nov-12
19-Nov-12
22-Nov-12
22-Nov-12
26-Nov-12
26-Nov-12
29-Nov-12
01-Dec-12
01-Dec-12
02-Dec-12
02-Dec-12
03-Dec-12
06-Dec-12
08-Dec-12
17-Dec-12
17-Dec-12
18-Dec-12
22-Dec-12
23-Jan-13
31-Jan-13
31-Jan-13
20-Feb-13
20-Feb-13
15-Mar-13
15-Mar-13
15-Mar-13
15-Mar-13
16-Mar-13
20-Mar-13
24-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
25-Mar-13
26-Mar-13
26-Mar-13
26-Mar-13
26-Mar-13
26-Mar-13
27-Mar-13
27-Mar-13
27-Mar-13
27-Mar-13
27-Mar-13
27-Mar-13
27-Mar-13
27-Mar-13
27-Mar-13
27-Mar-13
27-Mar-13
27-Mar-13
27-Mar-13
27-Mar-13
27-Mar-13
27-Mar-13
27-Mar-13
27-Mar-13
27-Mar-13
27-Mar-13
27-Mar-13
27-Mar-13
27-Mar-13
28-Mar-13
28-Mar-13
28-Mar-13
28-Mar-13
28-Mar-13
28-Mar-13
28-Mar-13
28-Mar-13
28-Mar-13
28-Mar-13
28-Mar-13
28-Mar-13
28-Mar-13
28-Mar-13
29-Mar-13
30-Mar-13
30-Mar-13
30-Mar-13
30-Mar-13
30-Mar-13
30-Mar-13
31-Mar-13
31-Mar-13
31-Mar-13
31-Mar-13
31-Mar-13
31-Mar-13
31-Mar-13
31-Mar-13
31-Mar-13
31-Mar-13
31-Mar-13
REASON OF LEAVING
PARENT REQUEST.
PARENTS REQUEST
PARENT REQUEST.
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
PARENT REQUEST.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENTS REQUEST
PARENT REQUEST.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENT REQUEST.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENT REQUEST.
PARENT REQUEST.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENT REQUEST.
PARENT REQUEST.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENTS REQUEST
PARENT REQUEST.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENT REQUEST.
PARENT REQUEST.
PARENT REQUEST.
PARENT REQUEST.
PARENT REQUEST.
PARENT REQUEST.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENTS REQUEST
PARENT REQUEST.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENT REQUEST.
PARENT REQUEST.
PARENT REQUEST.
PARENT REQUEST.
PARENT REQUEST.
PARENT REQUEST.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENT REQUEST.
PARENT REQUEST.
PARENT REQUEST.
PARENT REQUEST.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENT REQUEST.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENTS REQUEST
PARENT REQUEST.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENT REQUEST.
PARENT REQUEST.
PARENTS REQUEST
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENT REQUEST.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
Relocating to other country.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENTS REQUEST
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENTS REQUEST
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
FOR HIGHER STUDIES
PARENTS REQUEST
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENTS REQUEST
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
FOR HIGHER STUDIES
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENT REQUEST.
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENT REQUEST.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENT REQUEST.
PARENT REQUEST.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENT REQUEST.
PARENTS REQUEST
PARENT REQUEST.
PARENT’S REQUEST
LEFT TO INDIA
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENTS REQUEST
AS PER PARENT’S REQUEST
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
LOCATED TO ANOTHER COUNTRY
LEFT TO INDIA
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENTS REQUEST
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENT REQUEST.
PARENTS WISH
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENT REQUEST.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
PARENT REQUEST.
Relocating to other country.
Parent Request.
Parent Request.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Parent Request.
Parent Request.
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
Parent Request.
RELOCATING TO INDIA
PARENT’S WISH
Relocating to other country.
Relocating to other country.
RELOCATING TO INDIA
Relocating to other country.
PARENTS RELOCATING TO INDIA
Relocating to other country.
Relocating to other country.
PARENTS REQUEST
Parent Request.
PARENTS REQUEST
PARENTS TRANSFERRED TO MALAYSIA
PARENTS TRANSFERRED TO INDIA
Relocating to other country.
Relocating to other country.
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
Relocating to other country.
Parent Request.
PARENTS REQUEST
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
For Higher Studies
Parent Request.
Parent Request.
For Higher Studies
For Higher Studies
Relocating to other country.
Parent Request.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
For Higher Studies
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
N/A
Relocating to other country.
Parent Request.
For Higher Studies
For Higher Studies
Parent Request.
For Higher Studies
Relocating to other country.
Relocating to other country.
For Higher Studies
FOR HIGHER STUDIES
Relocating to other country.
PARENTS REQUEST
Relocating to other country.
Relocating to other country.
For Higher Studies
For Higher Studies
Parent Request.
Relocating to other country.
Parent Request.
Parent Request.
For Higher Studies
Parent Request.
Parent Request.
Relocating to other country.
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
Relocating to other country.
Relocating to other country.
For Higher Studies
Parent Request.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Parent Request.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Parent Request.
Parent Request.
Relocating to other country.
PARENTS REQUEST
Relocating to other country.
Parent Request.
Relocating to other country.
For Higher Studies
Parent Request.
Parent Request.
Parent Request.
Parent Request.
Parent Request.
Parent Request.
Parent Request.
Parent Request.
PARENTS REQUEST
Parent Request.
Parent Request.
For Higher Studies
Parent Request.
For Higher Studies
Parent Request.
Parent Request.
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
Parent Request.
For Higher Studies
Parent Request.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
For Higher Studies
For Higher Studies
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Parent Request.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Parent Request.
Parent Request.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Parent Request.
Parent Request.
Relocating to other country.
Parent Request.
Parent Request.
Parent Request.
Relocating to other country.
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
Parent Request.
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
FOR HIGHER STUDEIS
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
Relocating to other country.
Parent Request.
Parent Request.
Parent Request.
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
Parent Request.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
For Higher Studies
For Higher Studies
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Parent Request.
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
PARENTS REQUEST
Parent Request.
Relocating to other country.
PARENT’S WISH
PARENT’S WISH
PARENT’S WISH
PARENT’S WISH
PARENT’S WISH
PARENT’S WISH
RELOCATING TO INDIA
PARENT’S WISH
PARENT’S WISH
PARENT’S WISH
PARENT’S WISH
PARENT’S WISH
PARENT’S WISH
PARENT’S WISH
PARENT’S WISH
PARENT’S WISH
PARENT’S WISH
PARENT’S WISH
LOCATING TO MALAYSIA
PARENT’S WISH
PARENTS WISH
PARENT’S WISH
PARENT’S WISH
PARENT’S WISH
PARENT’S WISH
PARENT’S WISH
PARENT’S WISH
PARENT’S WISH
PARENT’S WISH
PARENT’S WISH
RELOCATING TO INDIA
PARENT’S WISH
PARENT’S WISH
PARENT’S WISH
PARENT’S WISH
Parent Request.
Relocating to other country.
Parent Request.
TRANSFER TO INDIA
PARENTS REQUEST
Parent Request.
GGGG
PARENTS REQUEST
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
PARENTS REQUEST
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Relocating to other country.