TC ISSUED (2022-23)

ISSUED LC REPORT FOR 01-04-2022 TO 12-12-2022

SR NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
ENROLLMENT NO
5714
6901
6512
6963
4110
5162
5364
5547
5733
5736
6371
6516
M2127
M2188
5432
4533
4534
5157
4189
4030
4299
M2173
4767
7175
3381
2320
2564
7161
M2204
4457
5801
2032
2139
2264
2265
2273
2290
2311
2321
2335
2339
2343
2368
2377
2381
2403
2412
2415
2436
2458
2467
2488
2507
2566
2688
2719
2975
3047
3121
3299
3421
3426
3446
3483
3484
3495
3506
3532
3534
3545
3615
3653
3781
3919
4222
4641
4687
4702
4935
4936
5223
5224
5245
5256
5289
5749
5941
5953
6047
6136
6153
6161
6395
6406
6415
6460
6613
6657
2602
6644
5265
4109
M2287
3463
1067
1072
1077
1088
1098
1099
1106
1121
1122
1123
1125
1138
1140
1149
1172
1175
1198
1293
1303
1316
1319
1320
1365
1370
1399
1407
1409
1463
1480
1511
1536
1553
1625
1632
1649
1663
1682
1719
1830
2089
225
2287
2300
2439
2462
2463
2474
2496
2537
2562
2581
2588
2614
2625
2716
2718
2744
2804
2835
2905
3116
3199
3405
3478
3551
3581
3598
3672
3913
4174
4220
472
4760
4839
4873
4912
4931
5303
5305
5352
5591
5630
5910
5951
5965
6107
6130
6175
6634
6642
6838
6849
6856
6857
6862
6864
6868
6869
7150
7151
7152
7154
7155
7156
7157
7158
7159
7160
7162
2545
3860
5113
5549
7153
6396
2825
5942
3271
4514
4968
5387
6504
6810
7343
5398
7236
6001
6377
7060
7360
M2112
M2322
5645
3651
M2186
M2239
M2346
1644
3543
4700
5640
6439
6579
6750
6935
7467
M2160
M2285
M2300
M2344
M2368
M2257
M2321
M2387
6550
3382
4495
M2289
M2290
M2140
M2228
M2234
4438
2775
4978
4535
6709
M2427
3351
7075
M2200
M2354
3018
5878
6937
6938
CLASS
G7 G
G2 A
G2 C
KG2 D
G9 C
G6 B
G8 F
G5 B
G7 E
G7 F
G5 B
G2 A
KG2M B
KG2M D
G8 E
G7 D
G7 E
G6 E
G8 A
G10 C
G9 D
KG2M A
G9 A
G12 E
G9 E
G11 B
G11 C
G12 B
KG2M B
G7 A
G11 B
G10 C
G10 G
G10 G
G10 E
G10 E
G10 A
G10 B
G10 B
G10 E
G10 A
G10 C
G10 G
G10 B
G10 B
G10 F
G10 I
G10 I
G10 G
G10 I
G10 F
G10 H
G10 I
G10 B
G10 B
G10 B
G10 E
G10 H
G10 H
G10 E
G10 C
G10 I
G10 F
G10 D
G10 I
G10 F
G10 G
G10 A
G10 D
G10 D
G10 E
G10 F
G10 A
G10 C
G10 G
G10 I
G10 B
G10 H
G10 E
G10 B
G10 H
G10 C
G10 F
G10 A
G10 I
G10 G
G10 E
G10 B
G10 F
G10 D
G10 A
G10 C
G10 E
G10 D
G10 F
G10 G
G10 C
G10 A
G11 E
G9 D
G10 H
G11 C
PREKG A
G10 H
G12 B
G12 D
G12 E
G12 B
G12 B
G12 E
G12 D
G12 E
G12 C
G12 D
G12 B
G12 D
G12 D
G12 B
G12 D
G12 E
G12 C
G12 E
G12 E
G12 D
G12 A
G12 B
G12 A
G12 A
G12 B
G12 E
G12 D
G12 B
G12 B
G12 D
G12 D
G12 D
G12 C
G12 D
G12 A
G12 C
G12 C
G12 A
G12 D
G12 B
G12 C
G12 B
G12 A
G12 C
G12 B
G12 B
G12 A
G12 E
G12 B
G12 B
G12 D
G12 A
G12 B
G12 C
G12 C
G12 C
G12 B
G12 B
G12 A
G12 D
G12 A
G12 B
G12 B
G12 A
G12 E
G12 D
G12 D
G12 B
G12 E
G12 B
G12 B
G12 A
G12 D
G12 A
G12 B
G12 C
G12 B
G12 C
G12 B
G12 B
G12 C
G12 E
G12 B
G12 D
G12 C
G12 B
G12 B
G12 D
G12 D
G12 B
G12 E
G12 B
G12 B
G12 C
G12 C
G12 D
G12 A
G12 C
G12 E
G12 B
G12 A
G12 B
G12 C
G12 C
G12 E
G12 A
G12 A
G12 C
G12 B
G12 E
G8 C
G6 D
G5 C
G12 B
G12 C
G10 A
G10 E
G10 E
G7 E
G6 B
G8 A
G5 C
G3 E
G1 D
G8 C
KG1 A
G6 A
G5 D
KG2 B
G1 D
KG2M D
KG1M D
G12 A
G12 C
KG1M C
KG1M A
KG1M E
G12 E
G9 D
G7 D
G8 C
G12 C
G4 E
G2 C
G2 A
G11 D
KG2M A
KG1M C
KG2M E
KG1M E
KG1MF
PREKG A
PREKG A
PREKG A
G2 D
G9 D
G7 D
KG1M C
KG1M C
KG2M C
PREKG A
KG1M A
G7 F
G10 C
G6 A
G7 F
G1 D
PREKG A
G9 E
KG2 A
KG2M D
PREKG A
G10 D
G4 B
KG2 A
KG2 A
NAME OF THE STUDENT
SAMAA
DHAN DAIVIK
RAYHAN SIBI
NOEL SOLBIN
MELVIN RENO JOSEPH
ETHAN SHIJU VARGHESE
YALINI THIRUMALAISAMY
MERIN RENO JOSEPH
NERIYA ANN PRINCE
RYAN JOHN SAM
NITZA ANNA PRINCE
EON SHIJU VARGHESE
CHRIS PETER THOMAS
PRABHAS SACHIN WAGH
KSHITI CHANDRASHEKHAR KASTURE
ANNABEL MARIA SONY
ABIGAIL SUSAN SONY
ALICIA ESTHER SONY
SHERIL MATHEW
PARDHIP JYOTHIKUMAR
HUDA SAJJAD
SANIA SUBHASH THOMAS
JEEVESH MURALIKRISHNAN
EVONNE RAKESH KAPPEN
SHREE GAYATHRI SENTHIL RAJAN
MALAVIKA AJO KUMAR
NANDANA UNNIKRISHNAN
ALIZA ADBI
SIYA SAJAN
MINAAL SAROSH
ADVAY RAVINDRA TAPI
WAFIYAH NASRULLAH KHAN
PAVITHRA RAJEEV
LAKSHMI NANDA MADHUSOODHANAN
ADARSH MATHEW KASHYP
RYAN RONY GEORGE
ACSAH MARY ROMI
REON ROSHEN SIMON
ADARSH HARISH
ASHISH VARGHESE THOMAS
ROHAN PUTHUPARAMPIL LAIJU
HELNA SHINO CHENNAMPILLIL
ARVIND VINOD
RIVEA THERESA REGI
JASMIN JACOB
TESSA ROSE JOB
THANISH TOM
JONATHAN VREMENKULAM PETER
ELVIN SHEBEY THOMAS
SAKTHI SHIVRAM MUTHUKUMARAN
ASWATHI AJITH KUMAR
SREYA BINDU SREENIVASAN
SHANE SAM SHIBU
SWAROOP SRIJIT
ALIYA ASHRAF
PIYUSH KUMAR PATI
PRRAJAN SARAVANAN
SREE NAVAMI SURESH
ADITHYAN RAJESH NAIR
JOHNY ANJILVELIL MATHEW
TEJAS SABU
JOSHUA DENIS MUDAKARA
HANNAH RAEL ZACHARIAH
SARAH PARVESH
DIYA BOBBY
HITAISHINI BHANUMURTHY
KASYAP RAMESHAN
ABIJITH AYYAVU THENNARASU
LIVIA MARIA SAJI
SUMAIYA
LOHITAKSHA KONDETI
DEVIKA SASANKAN
HASINI KATTA
ANN SUSSAN ABRAHAM
KRISHNENDU VINOD
REYNA MARY JOHN
VAISHNAVI NAIR
GAURI KRISHNAN
ASHISH VARKEY GEORGE
ADITI CHANDRAMOULI IYER
SHALABHA PRIYESH
PEARL MANANI
JANET JOHN
EVAN BIJU THOMAS
ESTHER LAUREN VAZ
SHASHANK CHODANKAR
MIRACULOUS SAMUEL JAYACHANDRAN
RISHIT RAWAT
BENITTA SARA ZACHARIA
IMRAN KHAN
URVI KALAL
POORNIMA MAHESH KUMAR RAMACHANDRAN NAIR
JOGESH SRIRAM RADHAKRISHNAN
SIDRA AMIR JAFRI
KALYANI SREEKUMAR
LEYA ANN SHAJI
UNNIKRISHNAN SANTHOSH
MRUDHUKSHA DAS
YUHAAN SAROSH KHAN
KISHAN KUMAR BHARATHI KUMAR
VIDHI VIJAY DODEJA
MARINA RENO JOSEPH
ADRITI WASNIK
AKSHITH RAJESH
JOSHUA ALEX GEORGE
ABHAY JITESH MENON
VISMAYA VADANA ULLASA
JOSHUA PREMJITH PUTHATIL
SYED AMEEN SYED SALAR
KEN JACOB ZACHARIAH
AARYAN MICKEY ZACHARIA
JEWEL GEORGE JOMON
JANET ANNA SIVI
DIYA TREESA JOSEPH
ASHIKA SARA ALEX
AMAL ROY ABRAHAM
HARSH BHUPESH HAJARNIS
ANJALI MARY JOHN
ALENA ANN VINOD
JOBIN JACOB
ARJUN RAJ
THOMAS JACOB
KESTELYN SUNIL JACOB
JES JOSEPH CHUNDAMALAI
ABHISHEKH JAYAPRAKASH
FIDAA SALIM ABDUL SALIM
ARJUN SINGH MANN
SKANTHAH LAKSHMI SENTHILKUMAR
SIMONE TRIKHA
PRANAV ASOK KUMAR
THEERTHA KRISHNA
ALEENA ANN NINAN
RAHUL PRADEEPKUMAR
ABIN KURUTHUKULANGRA SAJU
ADRIAN VREMENKULAM PETER
JOEL SIMON KURIAKOSE
PARVATHI SHEETHAL NAMBIAR
JOVANNA MARIAM VARGHESE
DHYAN JIJU RAMANKULATH
FAYIZ MOHAMED SHABEER
MERIL MATHEW
ANIRUDH KASIVISWANATHAN IYER
JEROME JOHN THOMAS
LEKSHMI JAYAPRASAD
PRANAVE P RAMESH
MINNA JOY PUTHENPURACKAL
BHAVYA SHWETA MRINAL
SOHAM RAJESH MULGAONKAR
JAYDEN DANIEL STANLEY
VAISHNAVI RAJESH PAI
NIKITA MARIA MIRAJ
MOHAMMAD WALIDUDDIN
BLESSED NEVIN
BRYAN BOBBY
KRIPASAGAR C
MEENAKSHI SANTHOSH KAVUNGAL
ABHINAV SREEJA GOPAN
DEVINANDHANA PRASANTH KUMAR
VISHNU BALRAM
PRIYANSHA PATI
SARAH ELIZABETH SANTOSH
SHARON MATHEW PANISSERIL
HIMANK DIPANKUMAR DAVE
DIYA MARIAM JOHN
DEVNARAYAN JIJU
RIANNA MARY ABY
ALICIA ROSE SEBASTIAN
SHALIN ANN THOMAS
RITHISH SELVAM
JESSICA SARA JAMES
AMEENA MOHAMMED JAHANGIR BAIG
MONA VENKATESAN
SRICHARAN SRIDHAR
EMY SOSAMMA BIJU
ANGEL MARY BIJU
SNEHA MAZUMDER
JOE JACOB ABRAHAM KULANGARA
SHREYA RAKESH
DIYA SUDHA LAL
LAURA ANN PHILIP
ADITHYA RAJAPANDIAN
RAJKARTHIKEYAN JAYARAJ
SANA WAHEED PARKAR
NAVAL JUDE XAVIER
ANJALI GOPALAKRISHNAN PUTHETHUPARAMPIL
MOHAMED IRFAN MOHAMED NIYAZ
SEJAL LIJU
FATINAH AMEERUDEEN
MATTHEW THOMAS PAUL
ADARSH SRINIVAS PRABHU
ARSHIA SARKAR
AMIT PRAKASAN NAMBIAR
NIDHI MURALI
DHANYA LAXMI BHARATHI KUMAR
YUVARAJTHEV PANDIYAN
CHERLIN FLORY THOMAS
POORNIMA ARUNAN
ARDRA BINSON MAVELIL
ANIKETH HARISH BHANDARY
ANANYA SRIRAM
NYTIKTA ARAVINDAN
SONA SOBAN JAMES
SAMBHAV NATH JAIN
MEVIN MANOJ
JEMIMAH ANN GEORGE
IRIN MARIYA JOBY
ANIKA AJAI
ATHENA RONEY ABRAHAM
JONATHAN CHERIAN ZACHARIAH
THAARUGESHWARI KRISHNASWAMI SAKTHIMURUGESWARAN
ATCHUTHA NARAYANA RAJU GANAPATHIRAJU
ZAKIA HUZUZ
SIYA HARIPRASAD
MOHAMMED ZAID UDDIN
DARSHAN JIJU RAMANKULATH
JUAN SERA JUSTIN
DEVNA SUDHA LAL
EMIL SERA MANOJ
SATYA NIHAL KODUKULA
ABHISHEK SHETE
MIRACLIN PRAISY CATHERINA
ROHIT SIVAKUMAR
SHERON RACHEL SONY
ANANYA VADANA ULLASA
JENSEN JERRY
BHADRA PALLIKKATTU GOPAKUMAR
JOHAN JERRY
JOEL JERRY
ROHITH SONI
LAWREN GAVIN LEWIS
AKSA HANNA SHIBU
KEVIN MAJAI MATHEW
NIHARA SUJITH
NEVIN MAJAI MATHEW
ABIYA ANNA CHARLY
HRIDAAN MAHESHWARI
MRITSHA BHATTACHARJEE
ALIYA SAYYED
SHEEL VARUN BANSAL
JUANA LIZ JOHNSON
RAAHEL SUSANNA SHINOSH
JOEL GEORGE VARGHESE
MOHAMMED AMAN SAJIDH
ADRIEL GEORGE VARGHESE
KETAN PRADIP WAGHMARE
JOSIAH ANIL THANKACHAN
PURVA PRADIP WAGHMARE
FARHAN SAJID
DHAKWAN KHALID BIN MUNAZ
KESIA MARY SIBI
KAREN RUTH RODRIGUES
ADVIKA AREECKARA
SUDHEEKSHA SREEKUMAR
NIHARIKA JIJITH
CYRUS MOHAMMED
RAPHAELA SUSAN BLESSON
YAHYA ZIA
TANUSHDEV PRADEEP
AARADYA DHANESH
SYED MUHAMMAD MUJTABA
SYED HUR ALI
DEON PAUL JOSE
DANET ANN JOSE
ARJIT DHAGE
MOHAMMED TAAHAA KHAN
CHRISANN JOSHY KOLADY
MIKHAEL MATHEWS PLESSEY
ZAINAB DABEER
HUSSAIN DABEER
ERIN LIZ JAISON
EVAH SARA JAISON
RUTHVIK REDDY SANDEEP GOLI
AYUSH LIJU
DHARSHA RATHEESHBABU
HAYDEN ANTONY SOBIN
CRUZ ADAM PINTO
MUHAMMAD WASIF AKHTAR KHAN
MUHAMMAD ABDUL BASIT AKHTAR KHAN
ANNA MARIA JOMON
SERAH SONY
FATHERS NAME
MOHAMMED SHAKIL SAHEB
ANEESH VATTAKKAT
SIBI BALAN
SOLBIN JOSE JOSE
RENO JOSEPH
SHIJU VARGHESE
MUTHUSAMY THIRUMALAISAMY
RENO JOSEPH
PRINCE THOMAS
JOHN SAMUEL
PRINCE THOMAS
SHIJU VARGHESE
UNNI THOMAS KOICKAPARAMPIL
SACHIN PANDIT WAGH
CHANDRASHEKAR HARIDAS KASTURE
RUTH RACHEL OOMMEN
RUTH RACHEL OOMMEN
RUTH RACHEL OOMMEN
MATHEW KOYICKAL JOSEPH
JYOTHI KUMAR NARAYANAN NAIR
SAJJAD AHMED RAJA
SUBHASH THOMAS
MURALIKRISHNAN RAMACHANDRAN
RAKESH SEBASTIAN KAPPEN
RATHAKRISHNAN SENTHIL RAJAN
AJO KUMAR AJOBHAVAN BHASKARAN
UNNIKRISHNAN MADHAVAN KUTTY NAIR
SAIFI MOHAMMED
SAJAN BHARADWAJAN
RAWISH SAROSH KHAN
RAVINDRA WASUDEO TAPI
KHAN NASRULLAH YUSUF
RAJEEV RAMALLOOR ALASSERI
MADHUSOODHANAN VADAKKU VEETTIL
RABBI MAIMONIDES KASHYP
RONY GEORGE
ROMI MALLASSERIL JOHN &
ROSHEN SIMON
HARISH THENNATTAYIL
THOMAS VARGHESE
LAIJU PUTHUPARAMPIL ISAAC
SHINO THOMAS
HEMA MADHAVAN
REGIMON K POULOSE
JACOB MATHEW
JOB MATHEW
TOM JOSE
ANN BINDHIA PETER
SHEBEY THOMAS
MUTHUKUMARAN CHELLIAH
AJITH KUMAR PUTHIYAVEETTIL
SREENIVASAN PULIKKODAN
SHIBU THADATHIL SAMUEL
SRIJIT PADMANABHA VASUDEVAN
ASHRAF ISMAIL MANJHIYIL
CHANDRA SEKHAR PATI
SARAVANAN RAJU
SURESH KUMAR SIVASANKARA PILLAI
RAJESHKUMAR PRASANNAKUMARAN NAIR
MATHEWS ANJILVELIL JOHN
THIKKALA VEETTIL SABU
MUDAKARA DENIS GEORGE
ZACHARIAH MATHEW
SUBHAN PARVESH
BOBBY BOSE
BHANUMURTHY THENETTI VEDAMURTHY
RAMESHAN RAGHAVAN NAIR
THENNARASU AYYAVU
SAJI MAMMOOTTIL VARGHESE
MOHAMMED BELAYET HOSSAIN
SIVAIAH KONDETI
MENATH SAROJINI AMMA SASANKAN
NAGABHUSANAM KATTA
SUNIL SAMUEL ABRAHAM
M.T.VINOD KUMAR
SHIJU JOHN
BIJU KAIPPALLIL SOMANATHAN NAIR
SREEKRISHNAN BHASKARAN NAIR
GEORGE VARGHESE
CHANDRA MOULI RADHAKRISHNAN
PRIYESH KANNOTH
RAJESH MANANI
KUNJAPPY JOHN MATHEW
BIJU KONGANATHU THOMAS
EDWARD PRAKASH VAZ
PALLAVI NAGESH TARI
MANAVALAN RATHINADOSS
DHIRENDRA SINGH RAWAT
ZACHARIA PUTHUKKERIL CHANDY
HABIB HIMAYATHULLAH KHAN
RAVINDRA KUMAR KALAL
MAHESHKUMAR RAMACHANDRAN NAIR
SASIREKHA RADHAKRISHNAN
AMIR JAFRI
SREEKUMAR KEECHERIL PONNAPPAN PILLAI
SHAJI VARGHESE
SANTHOSH BALAKRISHNAN
CHOWRIRA BIDDAPPA MOHANDAS
RAWISH SAROSH KHAN
BHARATHI KUMAR SETHURAMAN
VIJAY DODEJA
RENO JOSEPH
ATUL SHESHRAO WASNIK
RAJESH KUMAR KRISHNA PILLAI
GEORGE PUTHENPARAMPIL ALEX
PARAKKAT JITESH MENON
ULLASA VADAN MANNAR
PREMJITH PUTHATIL BABY
SYED SALAR MASOOD NOOR
JACOB ZACHARIAH
MICKEY ZACHARIA
JOMON GEORGE
SIVI PAUL
JOSEPH GEORGE
ALEX ZACHARIAH
ROY MANNEKKATTU ABRAHAM
BHUPESH VISHWANATH HAJARNIS
JIJI IDICULLA JOHN
VINOD SAMUEL KOTTARATHIL
JACOB MATHEW
PITCHANDI SOWRNA RAJ
JACOB THOMAS
SUNIL JACOB
JOJYMON JOSEPH CHUNDAMALAI
JAYAPRAKASH PALLIYALIL
ABDUL SALIM MOHAMMED ISMAIL
GURMEET SINGH MANN
NAGAREDDY SENTHIL KUMAR
GEETU TRIKHA
ASOK KUMAR AYINIKKAL
MARUTHELIL KARUNAKARA PANICKER RADHAKRISHNAN
NINAN THOMAS
PRADEEP KUMAR
SAJU KURUTHUKULANGRA LONAPPAN
ANN BINDHIA PETER
SIMON KURIAKOSE
SHEETHAL KESAVAN KUTTY
VARGHESE SAMUEL
JIJU SIVASANKARAN RAMANKULATH
MOHAMED SHABEER VALIYAKATH
MATHEW KOYICKAL JOSEPH
KASIVISWANATHAN BALASUBRAMANIAN
JOHN KURISUMMOOTTIL THOMAS
JAYAPRASAD E KARUNAKARANPILLAI
RAMESH BABU P G
JOY XAVIER
MUKESH MRINAL
RAJESH PREMANAND MULGAONKAR
DAVID ISAAC MANOGARAN
GEETHA GOVIND PAI
MIRAJ AREEKAL RAJAN
MOHAMMAD NOORUDDIN
EMMANUEL PAUL RAJ
BOBBY BOSE
CHANDRASEKAR BALAKRISHNAN
SANTHOSH KUMAR SWAMINATHAN
GOPAKUMAR NARAYANAN NAIR
PRASANTH KUMAR G
BALRAM ARATHIL CANDOTH
CHANDRA SEKHAR PATI
SANTOSH MATHEW
MATHEW PANISSERIL JOHN
DIPANKUMAR RAMESHCHANDRA DAVE
SHAJI THEPPUKALLUNKAL JOHNSON
JIJU GOPINATH
ABY GEORGE
SEBASTIAN THOMAS
LINU ANNIE VARGHESE
SELVAM GOVINDASAMY
JAMES KOSHY MATHEW
MOHAMMED JAHANGIR BAIG
VENKATESAN DACHANAMOORTHY
SRIDHAR SRINIVASAN
GEORGE BIJU
BIJU PALLIKUNNEL ANTO
JOYDEEP MAZUMDER
ABRAHAM JACOB KULANGARA
RAKESH KUMAR
RAJLAL LEELAMMA KRISHNAN NAIR
PHILIP BABY
RAJAPANDIAN TAMILARASAN
JAYARAJ UMAPATHY
WAHEED ABDUL SATTAR PARKAR
YESUDAS VALIYAVEETTIL XAVIER
GOPALAKRISHNAN PUTHETHUPARAMPIL S
MOHAMED NIYAZ YAKUB
LIJU VARGHESE
AMEERUDEEN MUHAMMED TAHEER
PAULSON D THOMAS
SRINIVAS MOHAN PRABHU
AVIJIT SARKAR
PRAKASAN KOYITTY VEETTIL
MURALEEDHARAN NANOO
BHARATHI KUMAR SETHURAMAN
MURUGANANDAM PERIASAMY
THOMAS MATHEW
DURAIRAJ ARUNAN
BINSON MAVELIL THOMAS
HARISH KUMAR KOLAMBE
SRIRAM GOPALAKRISHNAN
ARAVINDAN BALAKRISHNAN
SOBAN VAZHEEPARAMBU JAMES
RISHABH NATH JAIN
MANOJ JAMES
GEORGE VARGHESE
JOBY ISSAC
AJAI RAJ
RONEY K ABRAHAM
ZACHARIAH CHERIAN
SAKTHIMURUGESWARAN KRISHNASWAMI
SATYA PATTABI RAMA RAJU GANAPATIRAJU
GULAM AKHTAR
HARI PRASAD
MOHAMMED ZIAUDDIN
JIJU SIVASANKARAN RAMANKULATH
JUSTIN JAMES
RAJLAL LEELAMMA KRISHNAN NAIR
MANOJ MATHEW
RAMESH KODUKULA
JITENDRA SHETE
MANAVALAN RATHINADOSS
SIVAKUMAR BALAKRISHNAN
SONY SAMUEL KUTTY
ULLASA VADAN MANNAR
JERRY VARUGHESE
GOPAKUMAR NANDILATH P
JERRY VARUGHESE
JERRY VARUGHESE
SONI FRANCIS
SYLVIA VANI LEWIS
SHIBU KURIAKOSE
MAJAI MATHEW
SUJITH KUMAR
MAJAI MATHEW
CHARLY PAUL
ARPAN MAHESHWARI
MRINMOY BHATTACHARJEE
FARHAT ALI
JAYSHRI VARUN BANSAL
JOHNSON GEORGE
SHINOSH PHILIP
GEORGE VARGHESE KUMBALAMTHARAYIL
SAJIDH THOTTATHIL
GEORGE VARGHESE
PRADIP KIRANRAO WAGHMARE
ANIL THANKACHAN
PRADIP KIRANRAO WAGHMARE
SAJIDH THOTTATHIL
MUNAZ LATHEEF
SIBI ALEX
PEDRO XAVIER RODRIGUES
SAJITH KUMAR MAKKAKODAN
SREEKUMAR SREERAMAN
JIJITH PULICKAKUDY RAJEEV
BINOY MOHAMMED
BLESSON PHILIP PARUTHIKATTIL
ZIA ARSHAD
PRADEEP DWARARAJ
DHANESH DHARMAPALAM
SYED IMRAN HUSSAIN
SYED IMRAN HUSSAIN
JOSE KUNNATH
JOSE KUNNATH
PRASANT M DHAGE
SHADAN AHMAD KHAN
JOSHY CHERIAN KOLADY
PLESSEY MATHEWS
DABEER RAJABALI
DABEER RAJABALI
JAISON ALIAS NADAPPAN
JAISON ALIAS NADAPPAN
SANDEEP REDDY REDDY GOLI
LIJU GANGADHARAN
RATHEESH BABU KINATINKARAPUTHAN VIDU
SOBIN MATHEW
RAOUL LEO PINTO
MUHAMMAD AKHTAR AFZAAL KHAN
MUHAMMAD AKHTAR AFZAAL KHAN
JOMON JOSE
SONY ANTO PANAKKAL
DATE OF ADMISSION
01-Mar-16
18-Oct-20
25-Oct-18
27-Oct-20
05-Feb-13
25-Nov-14
24-Feb-15
24-Nov-15
03-Mar-16
03-Mar-16
24-Dec-17
28-Oct-18
24-Nov-20
08-Mar-21
04-Apr-15
25-Nov-13
25-Nov-13
24-Nov-14
07-Mar-13
12-Jan-13
02-Apr-13
30-Jan-21
19-Feb-14
18-Apr-21
09-Jan-12
18-Nov-09
16-Feb-10
27-Feb-21
03-Apr-21
14-Nov-13
01-Oct-16
07-Mar-09
07-Oct-09
19-Oct-09
20-Oct-09
28-Oct-09
10-Nov-09
15-Nov-09
18-Nov-09
21-Nov-09
22-Nov-09
23-Nov-09
01-Dec-09
05-Dec-09
06-Dec-09
10-Dec-09
13-Dec-09
14-Dec-09
28-Dec-09
09-Jan-10
11-Jan-10
16-Jan-10
19-Jan-10
16-Feb-10
01-Jun-10
26-Aug-10
23-Feb-11
30-Mar-11
09-Aug-11
04-Dec-11
29-Jan-12
28-Jan-12
05-Feb-12
19-Feb-12
19-Feb-12
23-Feb-12
27-Feb-12
05-Mar-12
06-Mar-12
11-Mar-12
02-Apr-12
14-Apr-12
09-Sep-12
15-Dec-12
16-Mar-13
19-Dec-13
07-Jan-14
14-Jan-14
31-Aug-14
01-Sep-14
29-Dec-14
30-Dec-14
05-Jan-15
07-Jan-15
13-Jan-15
12-Mar-16
04-Dec-16
12-Dec-16
05-Jan-17
09-Mar-17
22-Mar-17
01-Apr-17
13-Jan-18
24-Jan-18
04-Feb-18
12-Sep-18
13-Feb-19
09-Apr-19
16-Mar-10
26-Mar-19
08-Jan-15
05-Feb-13
09-Dec-21
12-Feb-12
07-Nov-07
20-Nov-07
22-Nov-07
28-Nov-07
01-Dec-07
02-Dec-07
05-Dec-07
11-Dec-07
11-Dec-07
11-Dec-07
12-Dec-07
26-Dec-07
27-Dec-07
03-Jan-08
07-Jan-08
07-Jan-08
09-Jan-08
13-Jan-08
14-Jan-08
17-Jan-08
17-Jan-08
17-Jan-08
20-Jan-08
20-Jan-08
28-Jan-08
31-Jan-08
31-Jan-08
20-Feb-08
06-Mar-08
27-Mar-08
31-Mar-08
02-Apr-08
07-Jun-08
11-Jun-08
09-Jul-08
13-Aug-08
25-Aug-08
09-Sep-08
18-Dec-08
08-Apr-09
03-Dec-06
08-Nov-09
12-Nov-09
13-Feb-10
09-Jan-10
08-Feb-10
12-Jan-10
17-Jan-10
07-Feb-10
16-Feb-10
22-Feb-10
03-Mar-10
25-Mar-10
29-Mar-10
01-Apr-10
26-Aug-10
01-Apr-10
28-Nov-10
20-Dec-10
25-Jan-11
30-Jul-11
13-Oct-11
16-Jan-12
15-Feb-12
13-Mar-12
27-Mar-12
29-Mar-12
03-May-12
13-Dec-12
06-Mar-13
16-Mar-13
04-Nov-07
17-Feb-14
27-Mar-14
08-Apr-14
23-Aug-14
27-Aug-14
29-Jan-15
29-Jan-15
24-Feb-15
17-Jan-16
01-Feb-16
27-Oct-16
11-Dec-16
19-Dec-16
27-Feb-17
08-Mar-17
14-May-17
07-Mar-19
24-Mar-19
19-Jan-20
15-Feb-20
23-Mar-20
30-Mar-20
13-Apr-20
14-Apr-20
01-May-20
20-May-20
27-Feb-21
27-Feb-21
27-Feb-21
27-Feb-21
27-Feb-21
27-Feb-21
27-Feb-21
27-Feb-21
27-Feb-21
27-Feb-21
27-Feb-21
11-Feb-10
29-Nov-12
23-Nov-14
24-Nov-15
27-Feb-21
13-Jan-18
14-Dec-10
04-Dec-16
28-Nov-11
24-Nov-13
06-Nov-14
03-Mar-15
21-Oct-18
12-Jan-20
05-Feb-22
06-Mar-15
11-Nov-21
29-Dec-16
27-Dec-17
09-Nov-20
14-Feb-22
04-Nov-20
13-Jan-22
04-Feb-16
14-Apr-12
06-Mar-21
30-Oct-21
24-Feb-22
28-Jun-08
11-Mar-12
14-Jan-14
04-Feb-16
08-Apr-18
07-Jan-19
01-Dec-19
22-Oct-20
19-May-22
04-Jan-21
08-Dec-21
03-Jan-22
20-Feb-22
27-Mar-22
18-Nov-21
11-Jan-22
13-Apr-22
28-Nov-18
10-Jan-12
21-Nov-13
11-Dec-21
11-Dec-21
12-Dec-20
14-Oct-21
28-Oct-21
09-Nov-13
25-Oct-10
08-Nov-14
25-Nov-13
30-Oct-19
27-Aug-22
28-Dec-11
16-Nov-20
28-Mar-21
12-Mar-22
15-Mar-11
20-Oct-16
22-Oct-20
22-Oct-20
TC NO.
2022-2023/06294
2022-2023/06293
2022-2023/06300
2022-2023/06299
2022-2023/06306
2022-2023/06302
2022-2023/06304
2022-2023/06305
2022-2023/06308
2022-2023/06301
2022-2023/06309
2022-2023/06303
2022-2023/06311
2022-2023/06310
2022-2023/06312
2022-2023/06315
2022-2023/06314
2022-2023/06313
2022-2023/06316
2022-2023/06317
2022-2023/06318
2022-2023/06319
2022-2023/06332
2022-2023/06333
2022-2023/06334
2022-2023/06433
2022-2023/06440
2022-2023/06569
2022-2023/06410
2022-2023/06510
2022-2023/06445
2022-2023/06363
2022-2023/06340
2022-2023/06329
2022-2023/06373
2022-2023/06392
2022-2023/06379
2022-2023/06357
2022-2023/06355
2022-2023/06322
2022-2023/06339
2022-2023/06366
2022-2023/06371
2022-2023/06356
2022-2023/06354
2022-2023/06347
2022-2023/06336
2022-2023/06323
2022-2023/06320
2022-2023/06350
2022-2023/06359
2022-2023/06391
2022-2023/06338
2022-2023/06390
2022-2023/06341
2022-2023/06365
2022-2023/06376
2022-2023/06374
2022-2023/06368
2022-2023/06326
2022-2023/06358
2022-2023/06346
2022-2023/06325
2022-2023/06389
2022-2023/06361
2022-2023/06328
2022-2023/06370
2022-2023/06380
2022-2023/06387
2022-2023/06362
2022-2023/06343
2022-2023/06330
2022-2023/06345
2022-2023/06331
2022-2023/06385
2022-2023/06352
2022-2023/06360
2022-2023/06324
2022-2023/06372
2022-2023/06344
2022-2023/06382
2022-2023/06321
2022-2023/06388
2022-2023/06348
2022-2023/06337
2022-2023/06381
2022-2023/06335
2022-2023/06342
2022-2023/06369
2022-2023/06353
2022-2023/06351
2022-2023/06367
2022-2023/06375
2022-2023/06386
2022-2023/06327
2022-2023/06384
2022-2023/06377
2022-2023/06383
2022-2023/06509
2022-2023/06411
2022-2023/06516
2022-2023/06518
2022-2023/06519
2022-2023/06520
2022-2023/06413
2022-2023/06480
2022-2023/06457
2022-2023/06483
2022-2023/06500
2022-2023/06456
2022-2023/06479
2022-2023/06455
2022-2023/06490
2022-2023/06478
2022-2023/06499
2022-2023/06444
2022-2023/06465
2022-2023/06498
2022-2023/06464
2022-2023/06454
2022-2023/06489
2022-2023/06453
2022-2023/06452
2022-2023/06459
2022-2023/06403
2022-2023/06414
2022-2023/06402
2022-2023/06401
2022-2023/06497
2022-2023/06451
2022-2023/06460
2022-2023/06415
2022-2023/06496
2022-2023/06458
2022-2023/06469
2022-2023/06461
2022-2023/06488
2022-2023/06468
2022-2023/06400
2022-2023/06462
2022-2023/06463
2022-2023/06399
2022-2023/06467
2022-2023/06426
2022-2023/06484
2022-2023/06416
2022-2023/06409
2022-2023/06487
2022-2023/06417
2022-2023/06418
2022-2023/06408
2022-2023/06450
2022-2023/06419
2022-2023/06427
2022-2023/06466
2022-2023/06407
2022-2023/06420
2022-2023/06486
2022-2023/06513
2022-2023/06485
2022-2023/06501
2022-2023/06421
2022-2023/06406
2022-2023/06472
2022-2023/06405
2022-2023/06423
2022-2023/06424
2022-2023/06398
2022-2023/06482
2022-2023/06471
2022-2023/06470
2022-2023/06425
2022-2023/06449
2022-2023/06503
2022-2023/06492
2022-2023/06404
2022-2023/06476
2022-2023/06397
2022-2023/06502
2022-2023/06481
2022-2023/06431
2022-2023/06443
2022-2023/06491
2022-2023/06428
2022-2023/06442
2022-2023/06448
2022-2023/06429
2022-2023/06475
2022-2023/06441
2022-2023/06422
2022-2023/06430
2022-2023/06474
2022-2023/06473
2022-2023/06506
2022-2023/06447
2022-2023/06505
2022-2023/06504
2022-2023/06439
2022-2023/06438
2022-2023/06512
2022-2023/06396
2022-2023/06437
2022-2023/06514
2022-2023/06494
2022-2023/06395
2022-2023/06493
2022-2023/06435
2022-2023/06436
2022-2023/06515
2022-2023/06393
2022-2023/06394
2022-2023/06434
2022-2023/06477
2022-2023/06528
2022-2023/06507
2022-2023/06508
2022-2023/06511
2022-2023/06530
2022-2023/06531
2022-2023/06533
2022-2023/06534
2022-2023/06522
2022-2023/06527
2022-2023/06526
2022-2023/06523
2022-2023/06521
2022-2023/06524
2022-2023/06525
2022-2023/06532
2022-2023/06553
2022-2023/06535
2022-2023/06555
2022-2023/06589
2022-2023/06554
2022-2023/06603
2022-2023/06556
2022-2023/06549
2022-2023/06552
2022-2023/06548
2022-2023/06585
2022-2023/06576
2022-2023/06538
2022-2023/06573
2022-2023/06567
2022-2023/06565
2022-2023/06561
2022-2023/06566
2022-2023/06572
2022-2023/06568
2022-2023/06559
2022-2023/06574
2022-2023/06577
2022-2023/06563
2022-2023/06575
2022-2023/06558
2022-2023/06564
2022-2023/06562
2022-2023/06578
2022-2023/06570
2022-2023/06571
2022-2023/06586
2022-2023/06579
2022-2023/06580
2022-2023/06587
2022-2023/06588
2022-2023/06590
2022-2023/06591
2022-2023/06593
2022-2023/06594
2022-2023/06596
2022-2023/06595
2022-2023/06602
2022-2023/06599
2022-2023/06597
2022-2023/06609
2022-2023/06604
2022-2023/06607
2022-2023/06606
2022-2023/06610
2022-2023/06611
DATE OF LEAVING THE SCHOOL
02-Apr-22
02-Apr-22
04-Apr-22
04-Apr-22
06-Apr-22
06-Apr-22
06-Apr-22
06-Apr-22
06-Apr-22
06-Apr-22
06-Apr-22
06-Apr-22
07-Apr-22
07-Apr-22
10-Apr-22
11-Apr-22
11-Apr-22
11-Apr-22
16-Apr-22
18-Apr-22
19-Apr-22
21-Apr-22
10-May-22
10-May-22
18-May-22
25-May-22
25-May-22
25-May-22
25-May-22
26-May-22
26-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
27-May-22
31-May-22
31-May-22
04-Jun-22
09-Jun-22
09-Jun-22
14-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
15-Jun-22
16-Jun-22
16-Jun-22
16-Jun-22
16-Jun-22
18-Jun-22
19-Jun-22
20-Jun-22
20-Jun-22
23-Jun-22
23-Jun-22
23-Jun-22
23-Jun-22
23-Jun-22
23-Jun-22
23-Jun-22
24-Jun-22
24-Jun-22
25-Jun-22
25-Jun-22
25-Jun-22
25-Jun-22
25-Jun-22
25-Jun-22
26-Jun-22
30-Jun-22
30-Jun-22
30-Jun-22
30-Jun-22
27-Jul-22
31-Aug-22
31-Aug-22
31-Aug-22
31-Aug-22
31-Aug-22
31-Aug-22
31-Aug-22
31-Aug-22
31-Aug-22
31-Aug-22
31-Aug-22
31-Aug-22
31-Aug-22
01-Sep-22
01-Sep-22
01-Sep-22
15-Sep-22
18-Sep-22
08-Oct-22
10-Oct-22
10-Oct-22
15-Oct-22
16-Oct-22
19-Oct-22
20-Oct-22
02-Nov-22
02-Nov-22
25-Nov-22
25-Nov-22
28-Nov-22
30-Nov-22
30-Nov-22
30-Nov-22
02-Dec-22
03-Dec-22
03-Dec-22
04-Dec-22
04-Dec-22
REASON OF LEAVING
Parent Request.
Relocating to other country.
Parent Request.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Parent Request.
Parent Request.
Parent Request.
Relocating to other country.
Parent Request.
Parent Request.
Parent Request.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Parent'S Request
Parent Request.
Parent Request.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
ParentS Request
Parent'S Request
For Higher Studies
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Parent'S Request
Parent'S Request
Parent'S Request
ParentS Request
Parent'S Request
Parent'S Request
ParentS Request
Parent'S Request
Parent'S Request
Parent'S Request
ParentS Request
Parent Request
Parent'S Request
Parent'S Request
Parent'S Request
ParentS Request
Parent'S Request
Parent'S Request
ParentS Request
Parent'S Request
Parent'S Request
Parent'S Request
ParentS Request
Parent'S Request
Parent'S Request
Parent'S Request
Parent'S Request
Parent'S Request
Parent'S Request
Parent'S Request
Parent'S Request
Parent'S Request
Parent'S Request
Parent'S Request
Parent'S Request
Parent'S Request
Parent'S Request
Parent'S Request
Parent'S Request
Parent'S Request
ParentS Request
Parent'S Request
Parent Request
Parent'S Request
Parent'S Request
Parent'S Request
Parent'S Request
Parent'S Request
Parent'S Request
Parent'S Request
ParentS Request
Parent'S Request
ParentS Request
Parent'S Request
Parent'S Request
Parent'S Request
Parent'S Request
Parent'S Request
ParentS Request
Parent'S Request
Parent'S Request
Parent'S Request
Parent'S Request
Parent'S Request
Parent'S Request
Parent'S Request
Parent'S Request
Parent'S Request
Parent'S Request
Relocating to other country.
ParentS Request
Parent'S Request
Relocating to other country.
Parent'S Request
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
For Higher Studies
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
For Higher Studies
For Higher Studies
Parents Request
Parent'S Request
Parent'S Request
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Parent Request.
Relocating to other country.
Parent Request.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
For Higher Studies
For Higher Studies
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Parent Request.
For Higher Studies
Relocating to other country.
Relocating to other country.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
For Higher Studies
RELOCATING TO OTHER COUNTRY.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Parent Request.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Parent Request.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Parent Request.
Parent Request.
Parent Request.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
RELOCATING TO OTHER COUNTRY
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Parent'S Request
Relocating to other country.
Relocating to other country.
Relocating to other country.